Krediet aanvragen!

Voor ondernemers, door ondernemers

Krediet aanvragen en hoe gaat dit in zijn werk?

Wij richten ons voornamelijk op bestaande instellingen, organisaties en initiatieven in de regio Rotterdam die voldoen aan de volgende kenmerken:

 • de cash flow is voldoende voor rente en aflossing van het aangevraagde krediet;
 • de mensen die de organisatie drijven zijn gepassioneerd, doortastend en hebben verstand van zaken;
 • een aantal voor ons relevante operationele en financiële ratio’s.

Kredietvraag
Kredietunie Rotterdam financiert in situaties als:

 • bedrijfsoverdracht en opvolging;
 • bedrijven die willen investeren in vaste bedrijfsactiva;
 • uitbreiding van activiteiten (overnames, nieuwe locaties);
 • innovaties en duurzaamheid;
 • export marktontwikkeling.

Cofinanciering met investeringsmaatschappijen of andere financiers is mogelijk.

Hoe wordt een kredietaanvraag in behandeling genomen?

Het kredietverstrekkingproces verloopt in 4 fasen:

 • Aanvraag: 

Een kredietnemer op zoek naar krediet kan bij de Kredietunie Rotterdam een kredietaanvraag indienen als er behoefte is aan financiering. De volgende onderdelen moeten aangeleverd worden:

 • businessplan;
 • investeringsplan;
 • jaarcijfers van laatste drie jaar.
 • Intake:
  De kosten van het laten beoordelen van een kredietaanvraag bedragen € 350,-. Deze kosten dient u tijdens of kort na de aanvraag te voldoen, en kunnen niet worden teruggevorderd. Over deze kosten wordt geen BTW gerekend. Kort nadat u uw aanvraag heeft ingediend zullen we u berichten of we deze in behandeling zullen nemen. Zo niet dan ontvangt u een gemotiveerde terugkoppeling. Nemen wij de aanvraag in behandeling dan nodigen wij u uit voor een gesprek waarin u gelegenheid krijgt uw kredietaanvraag toe te lichten. Bij een positief advies ontvangt u, na ondertekening van de documentatie, het krediet en zal u verplicht een coach worden toegewezen die u zal assisteren. De coach zal u rechtstreeks factureren. De kosten hiervan bedragen € 250,-  exclusief BTW, per jaar.  
 • Screening
  Wanneer het dossier compleet is, begint de screening. Een belangrijk onderdeel van de screening is het persoonlijk gesprek met de ondernemer die een lening wil. Met dit gesprek bepaalt de kredietspecialist/manager onder meer de motivatie van de ondernemer en de haalbaarheid van zijn plannen. Ook bekijkt de kredietspecialist in samenspraak met de coachingscommissie welk type coach de aanvrager nodig heeft om hem te helpen bij de succesvolle start of voortzetting van zijn bedrijf.
 • Beoordeling
  De kredietcommissie evalueert de kredietaanvraag en het kredietadviesrapport, zoals opgesteld door de kredietspecialist, en legt haar bevindingen vast in een beoordelingsrapport. De kredietcommissie kan een ondernemer uitnodigen om haar haar of zijn aanvraag in persoon nader toe te lichten. Zijn de bevindingen in het beoordelingsrapport positief, dan gaat dit rapport naar het bestuur voor besluitvorming.
 • Verstrekking

Wanneer de kredietaanvraag is goedgekeurd worden de kredietdocumenten opgemaakt. De kredietdocumenten betreffen de:

 • kredietofferte, waarin expliciet wordt meegedeeld dat de verstrekking van het krediet gebeurt onder voorwaarde dat de kredietnemer gebruik maakt van een door Kredietunie Rotterdam aangewezen coach;
 • leningsovereenkomst;
 • zakelijke of persoonlijke zekerheden.

Kredietvoorwaarden en -aanvraag

Omvang krediet minimaal € 50.000,- en maximaal € 250.000,-.
Grotere financieringsaanvragen nemen wij ook in behandeling, mits deze samen met andere financiers kunnen worden ingevuld.  

Rente op krediet
De rente die een kredietnemer betaalt op een krediet bedraagt circa 8% per jaar, maandelijks te betalen. De hoogte van de rente is afhankelijk van het kredietrisico in casu, de stabiliteit en voorspelbaarheid van geldstromen en het geheel aan zekerheidstelling. Naast de rente zal er ook afgelost worden op de lening.

Afsluitprovisie

De afsluitprovisie bedraagt minimaal 1,5 % met een minimum van € 1.250,- over het aangetrokken krediet.

Leden certificaten

De lening nemer wordt lid van de kredietunie en neemt tenminste 1 ledencertificaat af tegen € 250,- per certificaat.

Bij een verstrekte financiering van bijvoorbeeld € 100.000,- tegen jaarlijks 8 % rente  bedragen de eenmalige kosten € 1.850,-,- (€ 350,- behandelingskosten aanvraag,  € 1.500,- afsluitprovisie)

De jaarlijkse kosten bestaan uit de te betalen rente € 8.000,- en coachingskosten € 250,-

Verder zijn er in beginsel geen kosten verbonden aan de afgenomen financiering (eventuele kosten voor vestigen zekerheden, zoals notariskosten, komen uiteraard ook voor uw rekening)

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt snel en efficiënt omdat u te maken hebt met mensen die thuis zijn in uw materie. Bij een volledig aangeleverd dossier hanteren wij een gemiddelde doorlooptijd van 4 weken voor intake – beoordeling – besluit.   

Looptijd krediet
De minimum looptijd van een krediet is drie jaar, de maximum looptijd van een krediet is zeven jaar. Op deze wijze verschaffen de leden krediet voor belangrijke investeringen die een middellange termijn karakter hebben.

Lening structuur

De structuur van de lening wordt afgestemd op het geldstroompatroon van de te financieren investering. De lening kan aflossingsvrij, lineair of een annuïteit zijn.  

Aanvraag

U kunt uw aanvraag indienen via ons kredietsysteem, uw gegevens en documenten kunt u uploaden bij uw aanvraag.
Zorg ervoor dat u bij het indienen van de kredietaanvraag minimaal onderstaande documenten beschikbaar heeft:

 • bedrijfsplan;
 • jaarcijfers cq. winst en verliesrekening van minimaal 3 jaren, bij voorkeur opgesteld door een accountant;
 • een investeringsbegroting en/of liquiditeitsbegroting, bij voorkeur opgesteld door een accountant;
 • een kopie van uw paspoort (kopie niet ouder dan 1 maand).
 • Uittreksel KvK (niet ouder dan 1 maand)

Nadat u de aanvraag heeft verstuurd, nemen we zo snel mogelijk contact met u op.

 

Het is momenteel niet mogelijk krediet aan te vragen bij  Kredietunie Rotterdam. Mail voor meer info naar info@kredietunierotterdam.nl