Op 17 december 2020 tekenden Roland Lampe en Henk Folkers namens het Bestuur van VKN een
samenwerkingsovereenkomst met OnePlanetCrowd (OPC). VKN en OPC constateren dat ondernemers een
toenemende behoefte aan nieuwe financieringsbronnen hebben en dat samenwerking tussen professionele
aanbieders steeds relevanter wordt om ondernemers en MKB bedrijven beter en passender aanvullende
financieringen te kunnen verstrekken.
De aangesloten VKN-kredietunies kunnen ook in de huidige coronacrisis een toevloed aan leden en kredieten
op een goede wijze kanaliseren en OPC kan vanuit eigen toegesneden bestanden middelen en contacten
werven, waarmee ze samen met de kredietunies een unieke invulling kunnen geven aan de uiteindelijke verstrekking.
Middels deze samenwerking wordt het voor de aangesloten kredietunies mogelijk om ook separaat te
participeren in door OPC geëntameerde kredieten/leningen, indien die voldoen aan de specifieke
kredietvoorwaarden van de betreffende kredietunie. Met OPC kunnen daardoor ook kredietbeheer en
coaching worden geboden i.s.m. de VKN -leden. Kredietunies kunnen door deze samenwerking ook hun
eigen kredietaanvragen die op enig moment te groot zijn met OPC delen op basis van gelijke zekerheden en
modaliteiten (pari passu en pro rata parte).

Met deze samenwerking verwachten OPC en VKN dat kredietunies aan hun toekomstige MKB-kredietvragers
een nog betere toegang tot maatwerk kunnen leveren. Bij ieder gemeenschappelijk verstrekt krediet zal de
kredietunie een coach benoemen, die desgewenst ook (na toestemming van de kredietnemer) aan OPC zal
rapporteren over de ontwikkeling van het kredietrisico. VKN adviseert daarnaast alle huidige en toekomstige
bij haar aangesloten regionale en/of sectorale kredietunies om in geval van acceptatie-assistentie en bij
cofinanciering gebruik te maken van de diensten van OPC.
Deze afspraken tussen OPC en VKN vullen de gezamenlijke bereidheid in om, na verkregen toestemming van
beoogd kredietnemers, debiteureninformatie met elkaar te delen en in principe samen te werken bij het tot
stand komen van een eventuele cofinanciering van kredietvragers tussen kredietunies en crowdfunders.

Bij cofinanciering zal het door partijen te hanteren risico gewogen rentepercentage, indien mogelijk, op elkaar
worden afgestemd. Indien en voor zover door beide partijen dezelfde kredietvoorwaarden en hetzelfde
rentepercentage worden gehanteerd kan deling van eventuele zekerheden op individueel niveau onderdeel
van de afspraken zijn.

“Met deze samenwerking maken we als Kredietunies een belangrijke gemeenschappelijke stap in de wereld van het (co-) financieren van duurzaam en innovatief ondernemerschap” , aldus Henk Folkers.