Access to Finance. Ook in 2021 via Kredietunie Nederland

Al in 2018 schreef de Nederlandse Vereniging van banken een brief aan de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer over doorverwijzen naar kredietunies.  (https://bit.ly/2KuetQi ). In deze brief brief wordt onder meer gesteld:

Doorverwijzen  ondernemers naar andere financiers, waaronder Kredietunies
Banken willen ondernemers die zij zelf niet kunnen financieren verder op weg helpen. Wanneer er een valide businessplan wordt ingediend dat banken zelf niet kunnen financieren zijn banken ook bereid om ondernemers op hun verzoek door te verwijzen naar andere partijen. De bank verwijst een klant alleen door als dit naar haar oordeel voor de klant toegevoegde waarde heeft en dus in het belang is van de klant. Het doel van de bank is te allen tijde om de klant op verantwoorde wijze te helpen aan een financiering die bijdraagt aan de doelstellingen van de klant. Ook op individueel niveau gaan banken samenwerkingsverbanden aan met aanbieders van andere financieringsvormen om deze voor ondernemers te ontsluiten.

Verbreding financieringslandschap met Kredietunies
Het financieringslandschap verbreedt langzaam maar zeker door de opkomst van complementaire vormen van financiering zoals crowdfunding, kredietunies en gestapelde financiering. De afgelopen jaren is ook veel aandacht besteed aan het bekend maken van alternatieve vormen van financiering bij ondernemers. Banken verwelkomen de verbreding van het financieringslandschap. Nieuwe vormen van financiering bieden ondernemers niet alleen meer mogelijkheden om financiering aan te trekken, maar bieden vaak ook toegang tot meer achtergesteld vermogen. Dat laatste maakt bedrijven weerbaarder en verbetert ook hun financierbaarheid via vreemd, bancair, vermogen. Ten opzichte van bancaire financiering is het aandeel van andere financieringsvormen nog beperkt, maar banken steunen de sterke groei (mede door de corona-kredieten) en professionalisering van andere financieringsvormen.

Aan de kredietverlening bij kredietunies zijn, evenals bij de banken, voorwaarden verbonden en ook kredietunies vragen zekerheden. Het verschil met de banken is echter dat kredietunies bij het beoordelen van een kredietaanvraag vooral eerst kijken naar de ondernemer, de kansen van zijn/haar bedrijf en de toekomstige cash flow, i.p.v. alleen naar ratio’s en zekerheden. Met name waar bij MKB kredietaanvragen sprake is van een gebrek aan eigen vermogen, c.q. een gebrek aan zekerheden, kunnen kredietunies uitkomst bieden. Voor kredietunies is de “Common Bond” ook een vorm van zekerheid; de coaching, die bij iedere kredietverstrekking verplicht is, verkleint het faillissementsrisico. Coachende ondernemers hebben een weloverwogen eigenbelang om kennis, ervaring en netwerken met MKB ondernemers te delen (in de VS is het faillissementsrisico bij Credit Unions 0,8%, ongeveer een tiende van het percentage in Nederland).

Het aanvraagproces voor een krediet verloopt vlot en efficiënt omdat kredietvragers te maken hebben met ondernemers die thuis zijn in het bedrijfsleven, de sector of de regio, zie hiervoor: https://www.kredietunierotterdam.nl/ondernemers/krediet-aanvragen/.

Kredietunie Nederland heeft met een aantal banken afspraken gemaakt om MKB kredietaanvragen die de banken zelf niet kunnen of mogen verstrekken (omwille van regels als Basel III, CDR IV), maar die wel door de banken financierbaar zouden kunnen zijn, als het eigen vermogen, de zekerheden op een voor de bank acceptabel niveau zouden zijn, te verwijzen naar kredietunies die in Nederland werkzaam zijn.

Indien u van uw bank zo’n verwijzing naar deze website hebt ontvangen, kunt u bij kredietunies in Nederland een aanvraag indienen; Kredietunie Nederland zal u graag assisteren bij het indienen van zo’n aanvraag.

Kredietunies hanteren veelal de volgende voorwaarden:

 • bestaand MKB bedrijf met bewezen goed ondernemerschap
 • ook innovatieve starters met haalbare plannen zijn welkom
 • financiering bedoeld voor activiteiten van de onderneming, werkkapitaal, productiemiddelen en bedrijfspanden
 • financiering dient nieuwe werkgelegenheid op te leveren c.q. bestaande te behouden
 • aanvraag bedraagt minimaal € 25.000,-, maximaal € 750.000,–  (in overleg hoger)
 • deelneming c.q. deelfinanciering moet bespreekbaar zijn
 • een degelijk ondernemingsplan en een cash flow prognose, bij voorkeur opgesteld samen met een accountant
 • gevestigd in de regio, c.q. lid van een sectorale bedrijfsvereniging

Niet in aanmerking voor financiering komen meestal:

 • Verliesfinanciering
 • Levende have

Een kredietvrager bij een kredietunie wordt nadat zijn of haar aanvraag positief is beoordeeld, lid van de kredietunie. Daartoe moet de kredietnemer minimaal een entree fee (lidmaatschapsgeld) betalen variërend van € 100,- tot  € 1000,-. Daarmee krijgt de kredietnemer ook stemrecht in de Algemene Ledenvergadering.

Voor de kredietnemers zal een rente gelden die hoger is dan de rente die de geldvertrekkende (mede-) leden ontvangen. Het verschil dient voor de voorzieningen voor kredietrisico’s, rentevergoedingen aan de obligatiehouders, coaching en de operationele kosten van de kredietunie. Omdat iedere kredietunie met veel vrijwilligers werkt, kunnen de kosten laag worden gehouden. Het positieve resultaat vloeit terug aan het einde van het jaar en staat ter beschikking van de Algemene Ledenvergadering. Deze kan besluiten dat kredietnemers een deel van de betaalde rente terug krijgen. Kredietunies hebben een gedragscode en volgen de internationaal geaccepteerde governance en compliance regels van de World Council of Credit Unions (http://www.woccu.org/). U kunt onze privancyverklaring hier downloaden: Privacybeleid KN.
Op www.dekredietunie.nl/leden/verstrekte-kredieten kunt u een indruk krijgen van welke kredieten door kredietunies onder meer werden verstrekt.

indien u voor financiering van uw onderneming in contact wilt komen met een kredietunie, stuurt u dan  deze via onderstaand info-adres toe:

 • businessplan, inclusief financiële analyse en cashflow prognose
 • Cirriculum Vitae, indien niet al in het businessplan begrepen
 • uittreksel Kamer van Koophandel

Adres: info@dekredietunie.nl. Geef daarbij aan via welke bank u op ons bent gewezen en eventueel de contactpersoon aldaar