De belastingkorting die het kabinet de komende twee jaar aan bedrijven geeft als ze behoorlijk investeren, zorgt er maar in beperkte mate voor dat er meer wordt geïnvesteerd. Toch heeft de regeling meer effect dan alternatieven zoals een verlaging van de winstbelasting of verhuurderheffing.

Dat meldt het Centraal Planbureau (CPB) in een analyse.

De baangerelateerde investeringsregeling (BIK) moet er vooral voor zorgen dat investeringen naar voren worden gehaald. Volgens het CPB heeft de korting op korte termijn het meeste effect vanwege de tijdelijkheid. Als de BIK meer op kleine bedrijven gericht zou zijn, zou dit volgens het planbureau waarschijnlijk tot een grotere toename van de investeringen leiden.

Door de coronacrisis zijn bedrijven minder happig op het doen van investeringen dan de doorrekening van het CPB aangeeft. Dit omdat in de prognose geen rekening wordt gehouden met verhoogde onzekerheden die een rem op investeringen kunnen zetten. Ook is niet meegenomen dat bedrijven die hard zijn geraakt door de crisis mogelijk minder extra investeren door een beperkter fiscaal voordeel dan normaal.

Om de werkloosheid te laten dalen, ziet het CPB meer heil in een verlaging van werkgeverspremies dan in de BIK, zeker als de verlaging permanent is. Samen met de verlaging van de winstbelasting lijken deze maatregelen volgens het CPB meer geschikt als structurele hervorming en minder als tijdelijke impuls voor investeringen.

Verder is het goed mogelijk dat na afloop van een tijdelijke investeringskorting de werkloosheid iets oploopt, omdat de productie iets kapitaalintensiever is geworden. Ook wijst het CPB erop dat een verlaging van de verhuurderheffing alleen een beperkt effect heeft op investeringen in woningen en op huren, en nauwelijks een breder economisch effect.

Ondernemersorganisatie MKB-Nederland zei eerder al dat de regeling er niet voor gaat zorgen dat bedrijven die het financieel erg zwaar hebben ineens gaan investeren. Volgens het CPB kan met een aantal aanpassingen, zonder aan het budget van de regeling te tornen, de regeling worden aangepast om kleine bedrijven beter te bedienen. Dit kan bijvoorbeeld door een verhoging van het kortingspercentage voor investeringen tot een bepaalde omvang, een bovengrens voor het investeringsbedrag waarop de korting geldt, of een maximale bedrijfsgrootte voor bedrijven die aanspraak kunnen maken op de regeling.

Bron: ANP