De redactie –  15 sep 2020

Economisch onzekere tijden vragen om maatregelen voor nu en voor morgen.

Corona heeft effect op de begroting en de Miljoenennota. Vorig jaar dachten de overheid nog dat we dit jaar een klein overschot zouden overhouden. Nu is duidelijk dat de economie dit jaar sterk krimpt. Het begrotingstekort komt in 2020 naar verwachting uit op 7,2 procent en blijft volgend jaar met 5,5 procent ook nog aanzienlijk. Ook de schuld loopt weer op.

Omdat deze crisis iedereen raakt, geeft het kabinet forse financiële ondersteuning. Op drie verschillende manieren wil het kabinet een stabiele factor zijn in deze ingewikkelde en onvoorspelbare tijd. In de eerste plaats trekt het kabinet veel geld uit om banen te behouden en inkomens te ondersteunen, werkgevers te helpen zich aan te passen en langdurige economische schade te beperken. Daarnaast houdt het vast aan afspraken uit het regeerakkoord en uit eerdere jaren, zoals extra investeringen in onderwijs, veiligheid en duurzaamheid. Ook zet het kabinet stappen om ons land voor de lange termijn minder kwetsbaar te maken voor economische klappen.

Hoofdpunten besluitvorming uitgaven
● Oprichting Nationaal Groeifonds, 20 miljard euro voor komende 5 jaar.
● Aanvullende maatregelen voor CO2-reductie naar aanleiding van het Urgenda-vonnis.
● Beperking stikstofneerslag en natuurherstel. Tot en met 2030 ruim vijf miljard euro (plus 100 miljoen euro per jaar tot en met 2030 voor bronmaatregelen woningbouw).
● 295 miljoen euro voor woningbouw in 2021.
● Onderhoud spoor en (water)wegen en andere investeringen van IenW, BZK, Rijksvastgoed en Defensie van een kleine 2 miljard euro gaan naar voren in de tijd.
● Er wordt een nationale scale-up faciliteit ingericht, met behulp van Europese middelen en bijdragen van private investeerders.
● De gaswinning in Groningen wordt fors versneld afgebouwd.
● 150 miljoen euro structureel voor bestrijding ondermijnende criminaliteit.
● 356 miljoen euro structureel om te voorzien in de grotere capaciteitsbehoefte in de justitiële en asielketen.
● Compensatie ouders toeslagen en de uitvoering daarvan: 500 miljoen euro.
● 32 miljoen euro structureel aanpak lerarentekort.
● Voor hogere leerlingaantallen en tegenvallers gaat er structureel 450 miljoen euro extra naar onderwijs, oplopend tot 482 miljoen euro in 2025.
● Het kindgebonden budget gaat vanaf het derde kind omhoog. 150 miljoen euro per jaar.
● Er is eenmalig 500 miljoen euro extra voor het bestrijden van corona in de meest kwetsbare landen.
● Voor het compensatiepakket voor het niet doorgaan van de verhuizing van de Marinierskazerne naar Vlissingen is er tot en met 2030 in totaal 652 miljoen euro en daarna 66 miljoen euro per jaar beschikbaar.
● Om werken in de zorg aantrekkelijker te maken gaat er structureel 130 miljoen euro extra naar de zorg. Dat gaat naar verminderen werkdruk en administratieve lasten, meer loopbaanperspectief en verbetering contracten en zeggenschap van professionals.
● Het extra budget voor gemeenten voor jeugdzorg wordt verlengd met eenmalig 300 miljoen euro  extra in 2022.

Hoofdpunten besluitvorming lasten
● In 2020 en 2021 dalen de beleidsmatige lasten (nieuwe definitie) met circa 5 miljard euro. Deze lastenverlichting zit volledig bij burgers. Ten opzichte van de Miljoenennota van vorig jaar worden de beleidsmatige lasten in 2020 sterker verlaagd, waardoor het grootste deel van de lastenverlichting plaatsvindt in 2020.
● Het lage Vpb tarief gaat in 2021 naar 15 procent, het hoge tarief blijft op 25 procent. De opbrengst van de bevriezing van het hoge Vpb-tarief wordt onder meer gebruikt voor lastenverlichting bij het MKB.
● Het kabinet neemt maatregelen in de Vpb in lijn met de Commissie Ter Haar om de belastingheffing voor multinationals eerlijker te maken en bij te dragen aan een gezondere financieringsverhouding door de aftrek van vreemd vermogen te beperken en eigen vermogen te stimuleren.
● Het kabinet voert voor 2 jaar een Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in. De loonheffing van ondernemers die investeren gaat omlaag.
● In lijn met de aanbevelingen van de Commissie Borstlap zal het kabinet de zelfstandigenaftrek sneller afbouwen. Om zelfstandigen op korte termijn tegemoet te komen zijn compenserende maatregelen opgenomen, zoals een verhoging van de arbeidskorting en verlaging van het tarief eerste schijf naar 37,1 procent in 2021.
● Op de woningmarkt krijgen starters vrijstelling van de overdrachtsbelasting. Het hoge tarief in de overdrachtsbelasting wordt verhoogd naar 8 procent voor onder meer beleggers.
● Het kabinet neemt maatregelen om de betaalbaarheid van huren te verbeteren door verlaging van de verhuurderheffing. Corporaties moeten de huren van lage inkomens met hoge huren verlagen.
● Het heffingsvrije vermogen in Box 3 wordt verhoogd naar 50.000 euro (100.000 euro voor partners). Dit wordt voor een deel gefinancierd uit een verhoging van het box 3-tarief.

Download hier de miljoenennota 2021

https://accountantweek.nl/artikel/hoofdpunten-miljoenennota-2021?utm_source=accountantweek&utm_campaign=nb-16-9-2020&utm_medium=email&utm_content=hoofdpunten-miljoenennota-2021

https://static.financieel-management.nl/newsletter.php?hash=b3ZwWVphZ0xDeG5mRU1HSDBFc0R3QT09&u=45a8dd17ea7e174773c7546ad12dc94025640675cacb5488f2d202a24e67d4fa

Zie ook Rabobank Kennismail Economie: https://communicatieshop.rabobank.nl/publicdata/Mail/229c4beb-7a65-435e-927f-10b63c3b6877/viewonline.html