De Motie, ingediend door Caspar Rutten (CDA), Hanneke van Maanen (VVD) en Ron van Loon (D’66): Krediet voor het MKB, is  gisteren in de gemeenteraad van Breda aangenomen. In de motie wordt overwogen dat:
– banken terughoudend zijn (geworden) bij de financiering van ondernemingen
in het MKB onder andere als gevolg van zwaardere liquiditeitseisen;
– zulks in het bijzonder geldt voor kleine leningen;
– MKB-ondernemingen daardoor problemen ondervinden bij het aantrekken van
de benodigde financiering;
– deze stagnerende kredietverlening negatieve gevolgen heeft voor de
economische groei en de werkgelegenheid die MKB-ondernemingen (moeten)
genereren;
– een groot deel van de werknemers in Breda en omgeving werkzaam is binnen
een MKB-onderneming zodat de stagnerende kredietverlening dus ook een
negatieve invloed heeft op de werkgelegenheid in Breda;
– het verstrekken van (kleine) leningen aan MKB-ondernemingen, al dan niet in
combinatie met of in aanvulling op Breda business coach nieuwe banen in
Breda e.o. zou kunnen creëren;
– dat deze extra werkgelegenheid ook mensen die nu op een uitkering zijn
aangewezen aan een baan of bedrijf zou kunnen helpen.
– er op dit moment initiatieven zijn om lokale kredietunies, zoals de Kredietunie
Breda, op te richten die in deze vraag naar kleine leningen voor MKBondernemingen kunnen en willen voorzien.

In de motie wordt het college  opgedragen om binnen vier maanden:

1. de initiatieven voor de oprichting van een kredietunie voor Breda of de Bredase
regio te onderzoeken;
2. de levensvatbaarheid daarvan te toetsen en;
3. indien die levensvatbaarheid aanwezig is te onderzoeken of promotie en/of
ondersteuning van die kredietunie door de gemeente nodig is om tot een volwaardige en
volwassen organisatie uit te groeien en, indien dat het geval is, die ondersteuning
en/of promotie te leveren; alsmede
4. te onderzoeken of daarbij samengewerkt kan worden met andere organisaties
zoals gemeenten in de regio en/of de provincie.
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 november 2015

http://bit.ly/1N1hMy8

motie_5_12112015_CDA_krediet_voor_het_MKB-2