Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 22 juli 2015

Hierbij ontvangt u de financieringsmonitor met daarin de meest recente informatie over mkb-financiering1. Ook informeer ik u naar aanleiding van een motie en een aantal toezeggingen over de stand van zaken rond de financieringswijzer, Dutch Venture Initiative (DVI), het onderzoek «Effectiviteit en verbetering kostendekkendheid BMKB», het StartupDelta Portaal versie 2.0 en de reactie op het PBL-Rapport «De vallei des doods voor eco-innovatie in Nederland».

De nieuwe financieringsmonitor van Panteia2 laat zien dat er een lichte verbetering te zien is in de mate waarin bedrijven vreemd vermogen verkrijgen en dat bedrijven zich breder oriënteren op de financierings-markt.

Bedrijven zijn in 2015 (meting 2015-1) relatief succesvoller in het aantrekken van vreemd vermogen. 74% van de bedrijven slaagt daar geheel in en nog eens 4% gedeeltelijk. Begin 2014 lag dat percentage op respectievelijk 54% en 8%. Ook kleine bedrijven zijn succesvoller dan een jaar geleden. Het percentage van kredietaanvragen met een volledige toekenning steeg van 44% naar 51%. Wat betreft het lange termijn perspectief dan zien we dat sinds eind 2013 het percentage kleine bedrijven met een volledige afwijzing afneemt (zie figuur 1). Wel ligt het aantal afwijzingen van kredietaanvragen van kleine bedrijven (44%) nog steeds zo’n 15 tot 20 procentpunt hoger dan het gemiddelde voor het hele bedrijfsleven.

Brief MinEZ-TK Bedrijfslevenbeleid-240715

Brief regering; Aanbieding Financieringsmonitor en informatie over mkb-financiering – Bedrijfslevenbeleid – Parlementaire monitor