Financieringsmonitor

De Financieringsmonitor verschaft inzicht in de mate waarin het mkb behoefte heeft aan financiering voor haar bedrijfsvoering en hoe succesvol die zoektocht naar externe middelen is. Met een enquête onder 5 120 ondernemingen is de gehele zoektocht naar financiering in beeld gebracht: van behoefte tot aan uitkomst. Ook de impact van belemmeringen die bedrijven ervaren in de bedrijfsvoering en de zoektocht naar financiering door de gevolgen van het coronavirus is waar mogelijk onderzocht.

Bank net als vorig jaar belangrijkste kanaal maar belang neemt af.

Banken blijven het voornaamste kanaal voor externe financiering. Zo klopt 72 procent van de
bedrijven met een financieringsbehoefte als eerste bij de bank aan om over de
mogelijkheden te praten. Deze duidelijke voorkeur voor bancaire financiering komt door de
bestaande relatie met de huisbank en simpelweg de bekendheid van dit kanaal.
Het uitstaande bedrag aan bancair krediet neemt sinds eind 2012 echter wel af. De
financieringsbedragen uit verschillende non-bancaire vormen nemen in 2019 ten opzichte
van het voorgaande jaar dan ook weer verder toe: vooral equipment lease, factoring en
private equity hebben een grote groei doorgemaakt. Desalniettemin overweegt 60 procent
van het mkb met een financieringsbehoefte bancair krediet. Daar is een afname zichtbaar ten
opzichte van vorig jaar: toen was dit 70 procent. Op hetzelfde moment stijgt het aantal
bedrijven dat zich online oriënteert.
Na de bank doen bedrijven het liefst een beroep op hun accountant als ze de mogelijkheden
gaan verkennen. Deze is bekend met de bedrijfseconomische kant van de onderneming,
heeft zicht op de prestaties van de onderneming en is om die redenen een logische
gesprekspartner voor de ondernemer.

Vrouwen vragen minder vaak financiering aan en hun slaagkans is lager.

Bedrijven in het mkb die minstens voor de helft uit vrouwelijke ondernemers bestaan, komen
vaker voor in grootteklassen en sectoren die over het algemeen minder vaak behoefte
hebben aan externe financiering. Na correctie voor die bedrijfskenmerken blijkt echter dat
vrouwelijke ondernemers alsnog minder vaak een financieringsbehoefte hebben dan
mannen, minder vaak de mogelijkheden verkennen en minder vaak overgaan tot een
aanvraag. Als er uiteindelijk een aanvraag wordt ingediend, is de slaagkans voor vrouwelijke
ondernemers lager dan voor mannelijke ondernemers. In de hele zoektocht naar financiering
zijn ze dus minder actief en uiteindelijk ook minder succesvol in het verkrijgen van
financiering.

https://www.cbs.nl/nl-nl/publicatie/2021/06/financieringsmonitor-2020