Het Ministerie van Economische Zaken kondigt aan de Garantie Ondernemingsfinanciering te verlengen, te kijken naar enkele aanbevelingen uit een evaluatie ervan en te onderzoeken in hoeverre de BMKB-regeling en de GO meer op elkaar kunnen worden afgestemd.

De Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) is bedoeld om mkb-ondernemers te stimuleren die zonder deze garantie moeite zouden hebben om overeind te blijven. Het is wel de bedoeling dat dit om gezonde bedrijven zijn met bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven. De regeling is in een evaluatie succesvol gebleken en wordt daarom verlengd tot medio 2023.

Coronamodule

Met het eerste pakket aan coronasteun vorig jaar, werd een module toegevoegd aan de GO. Coronamodule GO-C biedt 90 procent staatsgarantie op bancaire leningen aan het mkb (kleiner dan 250 fte) en 80 procent op bancaire leningen aan grote bedrijven (vanaf 250 fte). De leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.

Inmiddels is 695 miljoen euro aan GO-krediet verleend aan 78 ondernemingen, zo meldt het ministerie van Economische Zaken. De GO-C-regeling is eerder verlengd tot 1 juli 2021. Na een evaluatie van Dialogic en gesprekken tussen het ministerie met de banken en de Rijksdienst Ondernemend Nederland heeft staatssecretaris Keijzer besloten om de Garantie Ondernemersfinanciering te verlengen tot 1 juli 2023.

Eisen en voorwaarden

Voor de regeling GO gelden de volgende vereisten voor ondernemers die gebruik willen maken van de regeling:

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland;
 • in de kern gezond;
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven;
 • alleen Fresh Money;
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;
 • GO alleen voor financiering eigen bedrijfsactiviteiten.

Uitgesloten sectoren:

 • landbouw, visserij en aquacultuur met uitzondering van toelevering en dienstverlening;
 • onroerend goed met uitzondering van bemiddeling en projectfinanciering;
 • de financiële sector met uitzondering van bemiddeling;
 • de gezondheidszorg voor zover de onderneming een zorgaanbieder is die diensten verleent zoals omschreven in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.

Specifiek wat betreft de coronamodule GO-C gelden de volgende criteria:

 • Nederlandse ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland;
 • in de kern gezond;
 • bevredigende rentabiliteits- en continuïteitsperspectieven;
 • alleen Fresh Money;
 • geen bovenmatige kapitaalonttrekking in de laatste 12 maanden;
 • GO-C voor financiering van liquiditeitstekorten als gevolg van de coronacrisis.

Uitgesloten sectoren bij GO-C:

 • Onroerend goed met uitzondering van bemiddeling;
 • De financiële sector voor zover de onderneming het bank-, verzekerings- of beleggingsbedrijf uitoefent of een participatiemaatschappij heeft;
 • De gezondheidszorg voor zover de onderneming een aanbieder is als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van de wet marktordening gezondheidszorg;
 • Een instelling als bedoeld in artikel 70 van de Woningwet.

Verder voldoet specifiek GO-C financiering aan de volgende kenmerken:

 • Bankleningen met een maximale looptijd van 6 jaar; de bank is leidend bij het vastleggen van zekerheden.
 • Zowel leningen met een vaste rente als leningen met een variabele rente gebaseerd op Euribor-tarieven komen voor de GO-C regeling in aanmerking.
 • Per onderneming is de ondergrens 1,5 miljoen euro voor bankleningen onder de GO-C regeling.
 • Per onderneming is het totaal aan bankleningen die onder de GO en GO-C leningen kan worden gegeven 150 miljoen euro (garantie van de Staat maximaal 135 miljoen euro) voor de GO en GO-C bij elkaar opgeteld.

Lees ook: Corona: dit zijn de financiële regelingen voor ondernemers, bedrijven en zzp’ers (update)

Evaluatie en aanbevelingen

Staatssecretaris Keijzer over de GO-evaluatie: ‘Volgens Dialogic heeft de GO-regeling bewezen in de kern gezonde ondernemingen met kwalitatief goede plannen op een overwegend doeltreffende wijze te helpen met het verkrijgen van financiering, wat waarschijnlijk zonder de GO-regeling niet of in onvoldoende mate zou zijn gelukt,’ schrijft de staatssecretaris.

Dialogic doet een aantal aanbevelingen, waarvan de staatssecretaris meldt dat het maximale garantiebedrag (nu 150 miljoen euro) flexibel wordt aangepast, afhankelijk van de hoogte van de conjunctuur. Verder is ze in gesprek met Stichting MKB Financiering over alternatieve (non-bancaire) financiers in de GO-regeling om te concurreren met private oplossingen in de financieringsmarkt.

https://cmweb.nl/2021/01/garantie-ondernemingsfinanciering-verlengd-dit-zijn-de-voorwaarden/