Beoordelingskader toezicht Beleidsregel Individueel Klantbeeld

DNB heeft in mei 2020 het Beoordelingskader voor toezicht op naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld vastgesteld.

Individueel klantbeeld

Met de invoering van de herziene DGS-richtlijn in de Nederlandse wetgeving wordt de uitkeringstermijn bij een bankfaillissement teruggebracht van de huidige vijftien naar zeven werkdagen.

Dit betekent dat banken binnen een kortere termijn inzicht moeten geven in de deposito’s die door een depositohouder worden aangehouden, zodat het gegarandeerde bedrag tijdig kan worden uitgekeerd. Om deze reden is er gewerkt aan een nieuwe uitkeringssystematiek, waarbij banken op een uniforme wijze een individueel klantbeeld (IKB) opstellen en aanleveren.

Hieronder vindt u een overzicht van de actuele regelgeving en publicaties.

Rol van het individueel klantbeeld

Het IKB is een overzicht van alle deposito’s van een depositohouder, voorzien van voor het DGS relevante gegevens conform een door DNB voorgeschreven datamodel. Een bank stelt zelf het IKB samen en levert deze aan bij DNB. Vervolgens bepaalt DNB het uit te keren bedrag per depositohouder. DNB heeft de eisen aan het IKB vastgelegd in de Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017. Deze beleidsregel beschrijft hoe een bank garandeert dat de administratie, procedures en maatregelen zodanig zijn ingericht dat een bank in staat is het IKB tijdig, nauwkeurig en juist op te bouwen. Banken dienen hun systemen en processen hierop in te richten. Naast het periodiek aanleveren van het IKB-bestand dienen banken jaarlijks een accountantscontrole te laten uitvoeren. Verdere guidance over de accountantscontrole vindt u in bijgevoegde brieven.

Eerste wijzigingsronde regelgeving DGS (februari 2019)

DNB heeft begin februari 2019 de eerste wijzigingen van regelgeving DGS gepubliceerd in de Staatscourant. De voornaamste wijzigingen van de Beleidsregel Individueel Klantbeeld betreffen een markering voor deposito’s aangetrokken op basis van een Europees paspoort voor dienstverlening en de mogelijkheid om ten behoeve van de periodieke rapportages een nauwkeuriger inschatting te maken van het gegarandeerde bedrag op derdenrekeningen. Overige voorgestelde wijzigingen zijn mede het gevolg van vragen van banken gedurende de IKB-transitie. Deze wijzigingen zijn eind 2018 publiek geconsulteerd. In het document ‘Vaststelling Eerste Wijzigingsronde Regelgeving Depositogarantiestelsel – februari 2019’ vindt u een nadere toelichting en de terugkoppeling op de consultatiereacties. DNB heeft een nieuwe versie van de interactief geconsolideerde publicatie opgesteld waarin de wijzigingen van februari 2019 zijn verwerkt in de DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld (‘Regelgeving Depositogarantiestelsel – Februari 2019’)

Regelgeving DGS (juli 2017)

De Beleidsregel Individueel Klantbeeld Wft 2017 is in juli 2017 gepubliceerd in de Staatscourant. DNB heeft een interactief geconsolideerde publicatie opgesteld met alle door DNB vastgestelde DGS-regelgeving die samenhangt met het individueel klantbeeld (‘Regelgeving Depositogarantiestelsel – Juli 2017‘). DNB heeft de regelgeving in maart-april 2017 publiek geconsulteerd.

De specificatie van de gegevenslevering is beschreven in een Gegevensleveringsovereenkomst (GLO) en een Logisch Datamodel (LDM). De GLO geeft een verdere invulling aan de DGS-regelgeving en beschrijft de technische specificaties van de gegevensuitwisselingen. De GLO is in het Engels opgesteld. Op de pagina Specificatie van de gegevenslevering vindt u de GLO en bijbehorende bestanden.

Het Handboek Gegevenslevering DGS geeft nadere invulling aan de DGS-regelgeving en biedt banken praktische handvatten voor de implementatie van het IKB.

Accountantscontrole

Een bank geeft minimaal op jaarbasis opdracht aan de externe accountant om een oordeel te vormen of de voorschriften uit deze beleidsregel met redelijke mate van zekerheid worden nageleefd. De opdracht wordt gebaseerd op ISAE 3402 (zie artikel 12 van de IKB-beleidsregel).

Ook de interne accountantsdienst dient als onderdeel van de ‘three lines of defence’ van de bank te toetsen of aan de voorschriften uit de beleidsregel wordt voldaan. Het rapport van de interne accountantsdienst dient binnen een redelijke termijn beschikbaar te zijn om een rol te kunnen vervullen in de afstemming van werkzaamheden met de externe accountant (zie artikel 11 van de IKB-beleidsregel).

Op 30 september 2019 heeft DNB de toetsing door de externe accountant op grond van DGS-regelgeving met een delegatie van banken en accountantsbureaus geëvalueerd. Naar aanleiding hiervan is er op 18 november 2019 een brief verstuurd aan alle banken waarin de aanpassingen ten opzichte van de brief van 3 september 2019 worden toegelicht.

Tevens is er een nieuwe versie van het controle raamwerk  gepubliceerd met controledoelstellingen en interne beheersingsmaatregelen.

Beoordelingskader toezicht Beleidsregel Individueel Klantbeeld

In juli 2017 heeft DNB de Beleidsregel Individueel Klantbeeld (IKB) gepubliceerd. Het IKB waarborgt een tijdige uitkering door het DGS en ondersteunt de ordentelijke afwikkeling van een falende bank. DNB dient de uitkeringstermijn de komende jaren terug te brengen tot maximaal 7 werkdagen in 2024. De beleidsregel legt de eisen vast ten aanzien van de administratie, procedures en maatregelen op basis waarvan een bank het IKB tijdig, nauwkeurig en juist samenstelt en aan DNB aanlevert.

In het kader van het toezicht door DNB op de naleving van de vereisten uit de beleidsregel is in mei 2020 het Beoordelingskader voor toezicht op naleving vereisten Beleidsregel Individueel Klantbeeld vastgesteld. Onderdeel van het beoordelingskader zijn:

  • een aantal indicatoren die duidelijkheid scheppen over de mate waarin banken aan de vereisten voldoen
  • de rol van toetsing van het IKB-systeem door de interne accountantsdienst en de externe accountant
  • een groeipad voor de periode 2020 – 2023 dat aangeeft wanneer verwachte verbeteringen moeten zijn gerealiseerd
  • welke middelen DNB kan inzetten wanneer doelstellingen niet, of niet tijdig, gehaald worden

Naar aanleiding van het beoordelingskader ontvangen banken jaarlijks op individuele basis een overzicht van de mate waarin voldaan wordt aan de vereisten uit de beleidsregel.

Ook worden – volgens het groeipad opgenomen in het beoordelingskader – de verbeteringen aangegeven waarvan DNB verwacht dat deze door banken worden gerealiseerd.

Het beoordelingskader kunt u hier downloaden.