DNB logo

Nieuwsbericht

Datum 20 oktober 2020

De Europese Bankautoriteit (EBA) heeft op 29 mei 2020 richtsnoeren gepubliceerd met betrekking tot de initiëring en monitoring van leningen.

De richtsnoeren inzake de initiëring en monitoring van leningen (EBA/GL/2020/06) is één van de beleidsinitiatieven om niet-renderende leningen in Europa aan te pakken en de opbouw ervan te voorkomen. Door standaarden met betrekking tot processen en mechanismen voor (1) kredietverleningen en (2) monitoren van leningen vast te stellen, blijft een hoge kwaliteit van leningen gewaarborgd. Tevens onderdeel van de richtsnoeren is krediet governance met betrekking tot ecologisch duurzame leningen en leningen ter financiering van ecologisch duurzame economische activiteiten. Dergelijke leningen maken deel uit van het bredere concept duurzame financiering.

De richtsnoeren bestaan uit vijf onderdelen:

  • Interne governance voor kredietverlening en –monitoring
  • Procedures voor de initiëring van leningen
  • Prijsstelling
  • Waardering van roerende en onroerende goederen
  • Monitoringkader

Deze regels worden van kracht op 30 juni 2021 en DNB gaat deze richtsnoeren in haar prudentieel toezichtpraktijk toepassen op kredietinstellingen en beleggingsondernemingen. Op enkele onderdelen van de richtsnoeren en op bestaande leningen zijn overigens overgangsregelingen van toepassing. Met de inwerkingtreding van deze richtsnoeren worden de richtsnoeren met betrekking tot de kredietwaardigheidsbeoordeling (EBA/GL/2015/11) ingetrokken.