Ondanks de krimpende bancaire kredietverlening, groeit de netto fnancieringsbehoefte van bedrijven sinds medio 2016 gestaag, mede door de toenemende bedrijfsinvesteringen (Figuur 9)

Het midden- en kleinbedrijf (mkb) blijft vrijwel geheel aangewezen op bankleningen. Vanaf eind 2017 groeit de bancaire kredietverlening aan het mkb weer, voor het eerst sinds 2014 (het beginjaar van de waarnemingen). Gemiddeld over de eerste twee kwartalen van 2018 lag de jaarop-jaargroei van mkb-krediet volgens voorlopige cijfers op 2,4%. Deze groei bevindt zich volledig bij leningen met een grote omvang (> EUR 1 miljoen), kleinere mkb-kredieten krimpen nog. In de periode van april tot en met september 2018 rapporteerden opnieuw minder bedrijven in het mkb dat ze obstakels ondervonden bij het verkrijgen van bankkrediet. Sinds medio 2013 is het percentage bedrijven dat dit aangeeft met twee derde afgenomen. Zo is de kredietaanvraag bij veel minder bedrijven geheel of gedeeltelijk afgewezen. In 2013 gold dit voor 10% van de mkb-bedrijven, inmiddels is dit minder dan 1%. In de raming blijft de ingezette verbetering van de (totale) bancaire kredietgroei aanhouden.
Dit is mede gebaseerd op positieve onderliggende ontwikkelingen. In het derde kwartaal hebben banken per saldo hun acceptatiecriteria voor zakelijke kredietverlening versoepeld.

Dit is voor het eerst sinds begin 2015. Ook voor het vierde kwartaal voorziet een meerderheid van de banken een verdere versoepeling, inclusief leningen aan het mkb. Aan de vraagkant van de kredietmarkt verwachten banken in meerderheid een toename van de vraag naar bedrijfskrediet in het vierde kwartaal van 2018, een trend die begin 2017 is ingezet.

EOV_december_2018_NL_tcm46-380806