Erik Staal  heeft, verspreid over elf jaar, een groot aantal vernieuwingsprojecten uitgevoerd binnen ABNAMRO Bank, Stater, KPN Telecom en het Ministerie van Financiën. In eerste instantie was hij actief als consultant op het gebied van de bestuurlijke informatieverzorging; later is hij doorgegroeid naar de functie van projectmanager. Erik studeerde aan de Vrije Universiteit Amsterdam “Risk Management for Financial Institutions”. Erik schreef onlangs een scriptie: “Kredietverruiming voor het MKB, Een minimax regret analyse van alternatieven vanuit het risicoperspectief”. Daarin nam hij ook de compliance risico’s bij kredietunie als alternatieve financieringsbron onder de loep: “Na het Gemeenschappelijk Investeringsfonds, kwam als tweede alternatief de kredietunie als beste optie uit dit model gekomen. Bij de analyse van de verzamelrisico’s is ten aanzien van de kredietunie als concept een positief beeld naar voren gekomen. Met name het lagere kredietrisico als gevolg van de Common Bond werkt belangrijk in het voordeel van de kredietunie. Daartegenover staat de praktische inzetbaarheid van deze oplossingsrichting. In Nederland verkeert de kredietunie als concept in de beginfase. De huidige behoefte aan verruiming van de kredietfaciliteiten kunnen niet met kredietunies worden ingevuld. Als beloftevol alternatief kan de kredietunie echter zeker worden getypeerd”. Erik gaat zijn kennis en ervaring bij VKN en haar leden inzetten als Bestuursadviseur Compliance en Risk Management.

Persbericht Eric Staal Bestuursadviseur VKN-180615