BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR ECONOMISCHE ZAKEN

Aan de Minister van Economische Zaken

Den Haag, 28 oktober 2014

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken hebben met belangstelling kennisgenomen van de brief van u en uw ambtgenoot van Financiën van 8 september 2014 inzake de financiering van het mkb (33 750 XIII, J).

In genoemde brief geeft de regering aan dat zij voornemens is om een Aanvullend Actieplan mkb-financiering uit te voeren. De maatregelen en het instrumentarium van dit actieplan worden in de brief uiteen gezet. De leden van de commissie zouden graag over twee jaar van de regering vernemen wat de voortgang is ten aanzien van de aangekondigde maatregelen. Zij vragen u dan ook of de regering bereid is een dergelijke voortgangsrapportage uiterlijk eind 2016 aan de Kamer te doen toekomen.

De leden van de vaste commissie voor Economische Zaken zien uw reactie op deze vraag met belangstelling tegemoet.

Voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken E.M. Kneppers-Heijnert

http://bit.ly/1oQ1zlc