Vandaag stuurde de Minister van Financiën een brief naar de Tweede Kamer, waarin hij aankondigt dat de WtK vanaf 1 januari a.s. van kracht wordt:

Geachte voorzitter,

Enige tijd geleden is op initiatief van de leden Mulder en Nijboer de Wet toezicht kredietunies tot stand gekomen. Inmiddels is van de eerder aan uw Kamer in ontwerp toegezonden lagere regelgeving het Besluit toezicht kredietunies ter bekrachtiging voorgedragen aan de Koning en heb ik de bijbehorende regeling vastgesteld. Met de Europese Commissie is de afgelopen periode overleg gevoerd over dit nationale wettelijk kader voor kredietunies. Onlangs heeft de commissaris Hill mij per brief bericht over het standpunt van de Commissie, welke brief is bijgevoegd.

De Europese Commissie laat weten dat om juridische redenen een snelle realisatie van een uitzondering voor Nederlandse kredietunies in de richtlijn kapitaalvereisten (CRDIV) – zoals die nu ook al bestaat voor kredietunies in een aantal andere lidstaten – helaas niet mogelijk blijkt. De Commissie ondersteunt echter het Nederlandse initiatief en heeft geen bezwaar tegen het van start gaan van het wettelijk kader voor kredietunies, vooruitlopend op een aanpassing van de richtlijn kapitaalvereisten.

Alles afwegende, biedt het standpunt van de Europese Commissie naar mijn oordeel voldoende ruimte om het wettelijk kader voor kredietunies in werking te laten treden. Thans is voorzien in inwerkingtreding met ingang van 1 januari 2016. De ECB is in haar hoedanigheid van toezichthouder op de banken op de hoogte gesteld van het standpunt van de Commissie.

Hoogachtend,

de minister van Financiën

Inwerkingtreding_wettelijk_kader_kredietunies

Standpunt_van_de_Commissie (1)