Het mkb is voor het verkrijgen van vreemd vermogen sterk afhankelijk van banken. Die zijn door de toegenomen risico’s strenger geworden bij het toezeggen van kredieten. Ook is de winstgevendheid van met name kleine kredieten voor banken relatief
onaantrekkelijk. Het kabinet heeft daarom al ondersteunende maatregelen
genomen om het financieringsaanbod te verbreden, zoals pilots met Kredietunies,
de promotie van crowdfunding en steun aan de mkb-beurs NPEX. Daarnaast zal
het kabinet een aantal nieuwe marktinitiatieven via garanties een steun in de rug
geven, het dienstenportfolio van Qredits uitbouwen en acties starten gericht op
“ketenfinanciering”. Met verbreden van het financieringsaanbod worden ook
combinaties van financieringen, waaronder met bancaire kredieten,
vergemakkelijkt.

kamerbrief-aanvullend-actieplan-mkb-financiering