Verenigingsnieuws

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat liet de vereniging  in januari van dit jaar weten dat het in de zomer van 2017, onder druk van de Tweede kamer, besloten heeft geen subsidies meer te verstrekken aan kredietunies, noch aan kredietunies vertegenwoordigende organisaties. In de Algemene ledenvergadering van 19 april 2018 is, bij gebrek aan uitzicht op financiering, besloten de kosten en activiteiten van de vereniging te beperken. 
De ondersteuningsactiviteiten voor nieuwe en bestaande kredietunies blijven beschikbaar via de Kredietunie Kennisbank, die door De Kredietunie bv worden aangeboden en onderhouden.Een aantal projecten van VKN zal worden getemporiseerd of opgeschort, tot het moment waarop de leden aangeven hieraan prioriteit te willen geven, middelen te willen besteden, c.q. sponsorgelden zijn verkregen:

  1. het opzetten van een Co-financieringsfonds ad € 100 miljoen in samenwerking met het Europese Investeringsfonds, waarbij kredietunies bijvoorbeeld de helft van de door hen verstrekte kredieten (tegen een laag rentetarief) met Europees geld kunnen financieren, bedoeld om het Europese MKB te stimuleren. Hierdoor zouden kredietunies twee maal zoveel European Commission logokredieten kunnen verlenen, vergeleken met de situatie waarin alle kredieten uitsluitend uit de aan de gemeenschappelijke kas toevertrouwde middelen worden verstrekt.
  2. Een kredietgarantieregeling via het Europese COSME initiatief (http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme_en), dat lijkt op de Nederlandse BMKB regeling, maar in prijsstelling veel voordeliger uitpakt.
  3. Het vervaardigen van handboeken voor gebruik door kredietunies: Compliance, Governance & Riskmanagement; Kredietanalyse & Kredietbeheer; Co-financiering & PPS; Communicatie & Marketing, Fonds- en Ledenwerving; Administratieve Organisatie, Interne Controle en Back Office; Fiscaliteit; Financiële Coaching; Beheer Kredietunie.
  4. Het organiseren van stapelfinanciering met banken, het z.g. Europese “Access to Finance” initiatief, waarover de Nederlandse Vereniging van Banken dit voorjaar een brief schreef aan de tweede Kamer https://bit.ly/2QZYpKc. Deze actieve doorverwijzing door de banken naar o.m. kredietunies, wordt ook al genoemd in de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering / Code of Conduct for lending to small businesses https://bit.ly/2OVIUln, die per 1 september j.l. in werking is getreden. Kredietunie Nederland heeft inmiddels met een aantal banken gesproken en een landingspagina opgesteld, ter doorgeleiding aan kredietunies.
  5. Het selecteren van een passend ICT en boekhoudsysteem. VKN heeft hiervoor met behulp van BDO en enkele leden(Eemsregio en Regio Tilburg), onderzoek gedaan bij Nederlandse en internationale toeleveranciers. Daar is een aantal voor Common Bond kredietunies interessante (schaalbaar en betaalbaar) mogelijkheden uit naar voren gekomen.

Op de Algemene Ledenvergadering van 8 juni j.l. is onze ledenraad geïnstalleerd (zie hiernaast). Voorts is Onno de Fouw toegetreden tot de Raad van Advies van VKN, die nu bestaat uit: Pieter van den Ban (Univé), Gidget Brugman (BarentsKrans), Onno de Fouw, Bart Muller (beiden ex-Rabobank), Jan Vis (Talanton Corporate Finance).Zie hiervoor: https://www.kredietunierotterdam.nl/over-ons/bestuur-toezicht-en-advies/.

Sinds begin 2014 heeft KN bij elkaar 41 kredietunies opgericht. Er zijn thans 48 prospects (kunnen binnen een periode van twee jaar worden opgericht) en 125 suspects. Common Bond kredietunies hebben per einde van het derde kwartaal 2018 in totaal voor ruim € 10,3 miljoen aan kredieten verstrekt (vorig jaar € 8 miljoen), de gemiddelde kredietgrootte bedroeg € 80.000,-, er werd voor 453 FTE werkgelegenheid geschapen (vorig jaar 364). Dat is ongeveer 4,5 FTE per verstrekt krediet van € 100.000,-. Bij Credit Unions in de VS bedraagt deze ratio 1 FTE op iedere $ 100.000,- verstrekt krediet.

Onze Vereniging is not for profit en staat en valt met de inzet van vrijwilligers: https://www.kredietunierotterdam.nl/ondernemers/vrijwilligers/. Op onze website hebben wij een pagina ingeruimd voor vacatures: https://www.kredietunierotterdam.nl/over-ons/vacatures/.  Onze leden kunnen hiervan ook gebruikmaken.

Nieuws van Kredietunies
Kredietunie Eemsregio u.a.(Voorzitter Fred Bagnay): opgericht 10 pril 2014 bestaat volgend jaar vijf jaar en is bezig voorbereidingen te treffen voor dit eerste jubileum. Kredietunie Eemsregio heeft in totaal voor meer dan € 900.000,- kredieten verstrekt, waarvan een aantal al weer is terugbetaald. Er zijn nu 51 leden en er zijn 35 arbeidsplaatsen geschapen, c.q. behouden. „Het is geweldig dat je als Kredietunie ondernemers kan helpen om hun droom te verwezenlijken,” vertelt voorzitter Fred Bagnay. “Het elkaar helpen is de doelstelling die we als unie hebben. Behalve dat we krediet geven, kunnen de leden ook op elkaar terugvallen. Zo is een van de grootste online juwelierswinkels in Nederland lid van onze kredietunie. http://www.kredietunie-eemsregio.nl.

Kredietunie Regio Tilburg u.a. (Voorzitter Bart Taminiau) meldt: “Overigens zullen we op 2 oktober alle akten tekenen  voor onze volgende financiering i.s.m. Rabobank Hart van Brabant. Door deze nieuwe financiering is ons ledental officieel toegenomen naar 24. Ik merk dat men van ons hoort en dat men er bij wil horen !!! Groet, een trotse voorzitter van de KRT.”  Op 1 november 2018 wordt de volgende bijeenkomst gepland voor geïnteresseerde beleggers. We hebben nu totaal € 200.000,- verstrekt en 6 FTE geschapen. https://www.de-krt.nl/

 

 

 

Kredietunie Westerkwartier u.a. Begin dit jaar verstrekten wij een krediet aan BioNoord uit Leek. De biologische groothandel werd op weg geholpen door Kredietunie Westerkwartier en Rabobank Noordenveld West Groningen, zie https://www.kredietunierotterdam.nl/leden/verstrekte-kredieten/. ‘Een goed plan verdient altijd een financiering. Maar het begint in de eerste plaats met vertrouwen. Bij BioNoord was dat meteen het geval.’ aldus Harjan van der Linde, accountmanager MKB Rabobank‘. Wij zijn er om de economische bedrijvigheid in het Westerkwartier te bevorderen. Bij voorkeur op een duurzame manier. BioNoord sluit daar perfect bij aan’ zegt Ronald Seinen, voorzitter Kredietunie Westerkwartier. ‘De combinatie financiering en coaching hebben we allemaal ervaren als een enorme meerwaarde. Evenals het snelle schakelen van zowel de Kredietunie als Rabobank’ aldus Olov Reitsma, mede-eigenaar BioNoord. Op vrijdag 5 oktober van 15.00 uur tot 17.00 uur, houden wij een ledenactiviteit bij Koopman Logistics Group, één van de grotere logistieke ondernemingen in de Benelux. Wij ontvangen u graag op het hoofdkantoor van Koopman in Leek. Als lid van de Kredietunie, vertelt Koopman Logistics Group u meer over haar diensten. Tevens houden we op deze locatie onze ledenbijeenkomst, waarvoor we u, maar ook goede relaties van u, graag uitnodigen. Kredietunie Westerkwartier heeft nu 40 leden, twee kredieten verstrekt, voor totaal € 100.000,- en 8 FTE geschapen. https://www.kredietuniewesterkwartier.nl/ 

Kredietunie Westland u.a.
In de bestuursvergadering van juni jl. heeft Kredietunie Westland afscheid genomen van Evert van Malkenhorst als voorzitter. Evert had reeds eerder aangegeven zijn bestuursfunctie neer te willen   leggen, dit om persoonlijke redenen. Evert is toen toch overgehaald om nog even te wachten met het inleveren van de voorzittershamer. In juni is het moment gekomen om afscheid te nemen. Aad   Kester is bereid gevonden om tijdelijk de rol van Evert over te nemen, naast zijn penningmeesterschap. Het komende halfjaar gaat Kredietunie Westland op zoek naar een nieuwe voorzitter.   Kredietunie Westland dankt Evert als initiator van Kredietunie Westland voor de inspirerende wijze waarop hij het voorzitterschap heeft ingevuld. Kredietunie Westland heeft nu 16 leden, 7 benoemde coaches, 3 leden Raad van Advies, 38 financieringsaanvragen waarvan 3 goedgekeurde financieringsaanvragen (totaal EUR 350.000) en 9 obligatiehouders gevonden. Voor meer informatie kijk op http://www.kredietuniewestland.nl/.


Naoberkrediet u.a., de kredietunie met de grootste kredietportefeuille, meldt op haar website: Helaas, nieuwe inschrijvingen zijn niet meer mogelijk. Naoberkrediet heeft in de crisisjaren die nu achter ons liggen een aantal bedrijven door moeilijke tijden kunnen loodsen. Het gat dat tijdens deze crisisjaren door de banken in de markt was gelaten is inmiddels ingevuld. Naoberkrediet heeft daarom besloten geen nieuwe kredietaanvmeer te honoreren, maar kredietnemers te verwijzen naar de overige reguliere kredietverschaffers.

Kredietcoöperatie Veluwe u.a. Philipina Vinke (49) is per 1september 2017 benoemd tot voorzitter van de Kredietcoöperatie Veluwe. Zij is de opvolger van mede-oprichtend voorzitter Ton
van Dijk, die wegens het bereiken van de statutaire leeftijd zijn functie overdraagt. Vinke heeft zelf een jarenlange ervaring als Veluwse ondernemer. Zij heeft een duidelijke opdracht van de ledenraad gekregen: “zorg dat we van de pioniersfase in de groeifase komen.” Vinke raakt de kern van de kredietcoöperatie: de leden leggen kapitaal in om dat uit te lenen aan MKB ondernemers uit de regio. Kredietnemers worden automatisch lid en krijgen actieve coaching van speciaal daarvoor  geselecteerde leden/ondernemers. Zo helpen leden elkaar met alleen met geld, maar ook met kennis. En dat gaat dus verder dan het krediet. Met een goed businessplan, waarbij we zo nodig kunnen assisteren, kan een kredietaanvraag gerealiseerd worden. Graag nodigt het bestuur van de Kredietcoöperatie Veluwe u uit voor de jaarlijkse najaarsborrel. We zijn die dag te gast bij B&C International te Nunspeet, lid van het eerste uur. We maken kennis met de nieuwste trends op het gebied van design & lifestyle en krijgen een rondleiding door de verbouwde hallen. B&C International, Ampérestraat 11, 8071 PH, Nunspeet. Kredietcoöperatie Veluwe heeft tot nu toe voor € 1,3 miljoen kredieten verstrekt aan 19 MKB ondernemers (11 daarvan zijn inmiddels terugbetaald), heeft 130 leden en voor werkgelegenheid van 65 FTE gezorgd. https://www.copveluwe.nl/

Nieuwe Wetten en Regelingen 2018 t/m Q3
3 januari 2018: Invoerings- en aanpassingswet Wet op het financieel toezicht https://bit.ly/2R5hv1J.
25 mei 2018: Algemene Verordening Gegevensbescherming https://bit.ly/2R6s7NC; https://bit.ly/2KTR66K.
19 juni 2018: Regeling bekostiging financieel toezicht 2018 http://wetten.overheid.nl/BWBR0041031/2018-06-19.
29 juni 2018: MinEZK 200 miljoen euro extra voor BMKB regeling https://bit.ly/2tQPIar.
25 juli 2018: Herziening Wwft (EU anti-witwasrichtlijn) https://bit.ly/2ImOqdX .
1 juli 2018: Wet transparant toezicht financiële markten http://wetten.overheid.nl/BWBR0040820/2018-07-01.
1 september 2018: Gedragscode Kleinzakelijke Financiering (Code of Conduct for lending to small businesses) https://bit.ly/2OVIUln,
15 september 2018: Wet op het financieel toezicht http://wetten.overheid.nl/BWBR0020368/2018-09-15.
15 september 2018: Wet uitvoering verordening SFTR Securities Financing Transactions Regulation https://bit.ly/2R5Uuf1.
27 september 2018: Wijzigingswet financiële markten 2018 https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34859_wijzigingswet_financiele.

 

Internationale Ontwikkelingen
International Credit Union Day®

 235 million members in 109 countries

The ultimate goal is to raise awareness about the tremendous work that credit unions and other financial cooperatives are doing around the world and give members the opportunity to get more engaged. The day of festivities for credit unions and financial cooperatives globally include fundraisers, open houses, contests, picnics, volunteering and parades.International Credit Union (ICU) Day® celebrates the spirit of the global credit union movement. The day is recognized to reflect upon the credit union movement’s history, promote its achievements, recognize the hard work and share member experiences. International Credit Union (ICU) Day® has been celebrated on the third Thursday of October since 1948.On October 18, 2018, join your global credit union family as we celebrate the 70th anniversary of ICU Day!!

Official ICU Day posters and logos are available below for download and print. The U.S. Credit Union National Association (CUNA) also offers a variety of promotional resources to help with ICU Day celebrations.

World Council Allies with Ridge Global Cybersecurity Institute to Offer Cybersecurity Oversight for Executives Course

WASHINGTON, D.C. – World Council of Credit Unions (WOCCU), in collaboration with Gov. Tom Ridge, the first U.S. Secretary of Homeland Security and Chairman of the Ridge Global Cybersecurity Institute, today announced the launch of the Cybersecurity Oversight for Executives course. The Ridge Global Cybersecurity Institute is a go-to source for all cybersecurity related services. World Council is the leading voice for advocacy and governance on behalf of the international credit union community. Together, the two organizations are proud to release an online cybersecurity certificate program tailored for executives in the credit union industry.
lees verder op: https://www.kredietunierotterdam.nl/world-council-of-credit-unions/.

European Network of Credit Unions News

September 12, 2018

Basel Committee Adopts WOCCU-Recommended Disclosure Exemptions

The Basel Committee on Banking Supervision’s (Committee) recent amendment to Basel III’s disclosure requirements adopted World Council of Credit Unions’ (WOCCU’s) recommendation that Basel III’s Total Loss-Absorbing Capacity disclosure requirements be limited to global systemically important banks (G-SIBs) only.  This means that all credit unions and other community-based depository institutions will be exempt from Basel III’s Total Loss Absorbing Capacity disclosure requirements.
WOCCU’s Advocacy Achieves Increased Audit Transparency
The Monitoring Group  and the International Federation of Accountants (IFAC) have issued a new international standard on audits called “Perspectives on the Way Forward for Strengthening the Oversight and Operations of the International Audit & Assurance and Ethics Standards Boards”.  This new standard responds to WOCCU’s comments by adopting a “multi-stakeholder” public consultative approach for amendments to auditing standards that should increase public participation and better serve credit unions and other mutual depository institutions. See also:
Basel Committee Adopts WOCCU Recommended Amendment to Treatment of Net Stable Funding Ratio
WOCCU Urges Continued Access to Interest Rate Swaps and Caps
WOCCU Urges Proportionality in Cybersecurity Initiative
at: https://www.kredietunierotterdam.nl/woccu-and-encu-news/

VP & General Counsel
World Council of Credit Unions (WOCCU)
601 Pennsylvania Ave., NW, Washington, DC 20004-2601 USA
Office: +1-202-508-6755 | Mobile: +1-215-668-5240 | Fax: +1-202-638-3410
medwards@woccu.org | www.woccu.org

 

Frank de Laat
Bart Taminiau

gekozen in Ledenraad


Frank de Laat; Ondernemer en bankier. Heeft 30 jaar in het bankiersvak gewerkt en is sinds 2016 zelfstandig ondernemer. Heeft een bedrijfskundige opleiding genoten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en daarnaast is hij gecertificeerd Intuïtief Coach. Frank heeft diverse opleidingen voor het bankiersvak gevolgd. Een jaar of 12 geleden heeft hij samen met zijn echtgenote een drogisterijketen gehad en 6 jaar geleden weer verkocht. Is allrounder in het ondernemers- en bankiersvak. Frank is woonachtig in Macharen (ten noorden van Oss). Frank: Als ondernemende professional, die met plezier leiding geeft, schenk ik veel aandacht aan de mensen om mij heen. Ik ben resultaat- en commercieel gedreven en maak daarbij gebruik van diverse netwerken. In goed samenspel laat ik mijn team graag excelleren bij haar commerciële doelstellingen. Dankzij mijn organisatiesensitiviteit en flexibiliteit vorm ik snel een beeld van de organisatie, om deze daarna efficiënt en effectief te maken. Ik neem teams, op basis van een duidelijk ontwikkelde visie, proactief mee in verandertrajecten en leun daarbij op mijn coachende vaardigheden. In verandertrajecten ben ik sensitief voor de mens en rationeel op de inhoud. He
t ontbreekt mij overigens niet aan de nodige zelfreflectie.
Ik krijg energie van het bouwen aan een stabiele organisatie die efficiënt en effectief is. En waar gezonde commerciële doelstellingen de basis vormen voor te behalen, realistische resultaten. Specialismen: Management; Bancaire zaken ; Commercie; Intuïtief Coach / Coaching; Financiën. Eigenschappen: Intuïtief Coach; Verbinder; Sterk analytisch; Ondernemend; Financieel deskundig; Team player; Besluitvaardig. Frank, Voorzitter van Kredietunie Noord-oost Brabant,  is gekozen tot Voorzitter.

Bart Taminiau

is Voorzitter van de Coop. Kredietunie Regio Tilburg u.a. In de periode 1991-2013 bekleedde Bart verschillende functies bij de Rabobank, als laatste functie Accountmanager Grootzakelijk bij Rabobank Tilburg en omstreken. Bart studeerde aan de Universiteit van Tilburg. Tussen 1970 en 1978 speelde hij 87 interlands voor de Nederlandse hockeyploeg. Als verdediger maakte deel uit van de selecties die deelnamen aan de Olympische Spelen 1972 en 1976. Op het WK in 1973 in Amstelveen werd Bart met Nederland Wereldkampioen. In de finale tegen India (2-2 gelijk) scoorde hij de winnende strafbal uit de serie. In clubverband speelde Taminiau voor TMHC Tilburg, waarmee hij in 1970 landskampioen werd. Bart is gekozen tot Lid va
n de Ledenraad.
Ledenraad
De Ledenraad zal uitsluitend adviserend en ondersteunend werkzaam zijn, naast en in overleg met de Raad van Advies van de Vereniging. Zij heeft de  volgende taken:
1.1.  Het vertegenwoordigen van de leden van Kredietunie Nederland in de besturing van de Vereniging over beleidszaken, positionering, communicatie, organisatie, bedrijfsvoering e.d;
1.2.  Het onderhouden van contacten met de Leden teneinde de besturing van de Vereniging zo breed mogelijk draagvlak te geven bij de Leden;
1.3.  Het uitwisselen van gegevens, ervaringen en kennis tussen de Leden onderling en tussen de Vereniging en de Leden;
1.4.  Het ondersteunen van het Bestuur van de Vereniging bij de uitvoering van het dagelijks en lange termijn beleid.

Kredietunie Nederland (KN) is op 1 augustus 2013 opgericht. KN wil zo dicht mogelijk bij het oorspronkelijk concept van de kredietunie blijven, op basis van de in ons land geldende wettelijke regels en van internationaal geaccepteerde voorwaarden (“Governance”, “compliance”, gedragscode, regels voor een behoorlijke bedrijfsvoering etc.). Deze tijd vraagt om anders ondernemen. Jonge talenten, ambitieuze ondernemers en innovatieve  start-ups strijden nog altijd voor hun plekje op de markt. Maar waar het vroeger “ieder voor zich” was is in deze tijd samenwerken, co-creëren en netwerkvorming heel normaal geworden. Ondernemers zoeken elkaar op, werken samen aan producten en diensten of delen kosten en resources. Jonge ondernemers proberen netwerken te ontwikkelen met collega’s, jong én oud. Deze tijd vraagt daarom ook om andere vormen van financiering en kredietverlening. Naast de traditionele financiering via de banken zijn nieuwe vormen in opkomst, zoals crowdfunding. De vorm die misschien wel het meest past bij deze nieuwe tijd: kredietunies. 
Een kredietunie is een samenwerkingsverband waarin jongere en oudere ondernemers een gemeenschappelijke kas opbouwen om kredieten te verlenen aan leden-deelnemers.
Deelnemers ontmoeten en helpen elkaar met geld, coaching en begeleiding. Samen voor het beste resultaat.
Kredietunies. Van, voor en door ondernemers
Kredietunie Nederland is een vrijwilligersorganisatie, die ondernemers helpt een kredietunie op te zetten en er een succes van te maken. Daarnaast behartigt de Vereniging de belangen van haar leden.
KN is een boetiek:
-een keurmerk voor verantwoorde kredietverlening en
-een waarborg voor integere transparante bedrijfsvoering
Nieuwsbrief nummer 23
30 september 2018
Voor nadere informatie:
Roland Lampe,
rlampe@dekredietunie.nl