Waar zou ik zijn zonder kredietunie?

Leden

De belangstelling voor het oprichten van kredietunies blijft onverminderd groot. Er zijn thans 207 aanvragen. Kaart van Nederland VKN Kredietunies Longlist. Voort Leden zijn de volgende rechten aan het lidmaatschap verbonden

 • Publieke erkenning als lid van de Vereniging van Kredietunies in Nederland
 • Kandidaatstelling voor bestuursfuncties bij VKN
 • Periodiek overleg
 • Mogelijkheden om te overleggen, kennis en ervaring uit te wisselen met Bestuursadviseurs, Raad van Advies van VKN en met andere leden van de Vereniging
 • Toegang tot automatiserings systemen (administratie, boekhouding, riskmanagement, documentflow, kredietbeheer) die door VKN op bruikbaarheid en betrouwbaarheid worden getest en geselecteerd; lidmaatschap van gebruikersgroepen voor deze systemen
 • Gratis toegang tot Toolkits:
  • Riskmangement & Compliance
  • Kredietanalyse en Kredietbeheer, inclusief kredietdocumentatie
  • Co-financiering & Opstartkosten
  • Ledenwerving en Fondswerving
  • Communicatie & Marketing
  • Beheer van een Kredietunie
 • Toegang tot thema- en andere voorlichtingsbijeenkomsten
 • Toegang tot activiteiten, die open staan voor de leden, zoals het overleg met De Nederlandsche Bank nv, de AFM, de Europese Unie, ECB, EIF, de World Council of Credit Unions, Eerste en Tweede Kamer fracties, Ministeries, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Provincies, regionale publieke werkverbanden, metropoolregio’s, gewesten, gemeenten, landelijke ondernemersverenigingen, Kamers van Koophandel, economic boards, regionale ontwikkelingsmaatschappijen, euregio’s, etc.
 • Toegang tot Strategische Partners van VKN, zoals Univé, Social Enterprises, CLCI, Finan Topicus etc.
 • Toegang tot exclusieve online informatie bronnen, zoals de marktplaats waar VKN leden informatie, documenten en systemen kunnen uitwisselen.

Leden zullen alle publicaties ontvangen en zullen worden uitgenodigd om deel te nemen aan KN initiatieven naar mogelijke regionale of sectorale sponsoren; voor funding en ledenwerving met strategische partners, zoals Univé. Via de KN kunnen leden ook toegang krijgen tot producten en diensten van de European Network of Credit Unions en van de World Council of Credit Unions.

 

Identiteit

Bij Kredietunie Nederland staat subsidiariteit hoog in het vaandel. Dat wil zeggen dat de vereniging niets doet wat door de leden zelf kan worden afgehandeld. Onze leden zijn autonoom, kiezen haar eigen bestuurders, bepalen het eigen beleid, processen, tarieven, identiteit etc.  Alleen die dingen die een kredietunie-lid niet zelf kan, of efficiënter met alle leden samen kan doen, kunnen door de Vereniging worden overgenomen, c.q uitgevoerd. De enige voorwaarde die Kredietunie Nederland aan haar leden stelt is de Governance, de gedragscode en de compliance met de wetgeving. Het is aan de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging om vast te stellen wat precies het domein is van de Vereniging en wat bij de leden hoort.

Het logo is de belangrijkste identiteitsdrager van een kredietunie en van onze Vereniging. Ons logo is gebaseerd op vier of zes personen, die van boven gezien, met de ruggen  tegen elkaar, elkaar’s hand vasthouden, daarmee de “common bond” tussen de leden symboliserend. Iedere kredietunie kan via een zelf gekozen logo haar eigen identiteit tot uitdrukking brengen. Voor gebruik op websites en in brochures kan het raadzaam zijn aan te geven dat een kredietunie lid is van Kredietunie Nederland en via deze van de European Network of Credit Unions en van de World Council of Credit Unions. De bijbehorende logo’s kunnen hieronder worden gedownload:

Logo KN

 

 

ENCU Logo

 

 

Logo Woccu-klein

 

Opgericht:

 

Voor meer informatie zie onder meer: MKB Kredietunie, KredietunieEemsregio, Kredietunie Amsterdam, www.kredietunieoostland.nl, Naoberkrediet.nl. De kredietunies werken allen volgens het model van de “common bond”, dat past binnen de in Nederland geldende wettelijke regels en dat in overeenstemming is met internationale Standaarden die worden gehanteerd door de World Council of Credit Unions.

R.R. Lampe is via zijn adviesbedrijf L&A Lampe&Associates bv oprichter van de Vereniging van Kredietunies in Nederland en van De Kredietunie bv, diensten voor kredietunies en is betrokken geweest bij de oprichting van de Kredietunie voor Mobiliteits Ondernemers (kredietunie voor leden van BOVAG), van Kredietunie Zeeland (Kredietunie Zeeland heeft haar activiteiten begin 2015 helaas gestaakt, zie Persbericht Opheffing Kredietunie Zeeland-040615), van Naoberkrediet, Coöperatief Ondernemers Platform Veluwe, Kredietunie Amersfoort (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie Midden Nederland) , Kredietunie Eindhoven (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie Brabant) en Kredietunie Bakkerij Ondernemers (thans krediet bemiddelende kredietcoöperatie). Behalve COP Veluwe, zijn (waren) deze kredietunies en kredietcoöperaties aangesloten bij de koepel van Samenwerkende Kredietunies en Kredietcoöperaties.