Mededeling

De Minister van BZK deelt mee dat het volgende wetsvoorstel Wet toezicht kredietunies is bekrachtigd en dat daarover het onderstaande besluit is genomen:

Binnen vier weken na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze mededeling is geplaatst, kan iedere kiesgerechtigde met betrekking tot een wet waarvan is vastgesteld dat daarover een referendum kan worden gehouden, een verzoek tot het houden van een referendum indienen. Een verzoek wordt ingediend door het tekenen van de lijst die voor deze wet beschikbaar wordt gesteld door de Kiesraad. De lijst wordt ingediend bij de Kiesraad. (alleen plaatsen indien referendabel)

Besluit

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in overeenstemming met de Minister van Financiën, gelet op artikel 6, eerste lid,van de Wet raadgevend referendum; besluit: Over de Wet toezicht kredietunies (Kamerstukken I, 2014/15, 33 949, nr. A) kan een referendum worden gehouden op grond van artikel 4 van de Wet raadgevend referendum

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plassterk

Gedurende zes dagen na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin dit besluit is geplaatst, kan een belanghebbende tegen het besluit beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

stcrt-2015-20028