Verenigingsnieuws

Het afgelopen kwartaal heeft Kredietunie Nederland de oprichting van een vijftal kredietunies ondersteund, naast de doorstart van enkele kredietunies die (vaak bij gebrek aan kredietaanvragen) opnieuw moesten worden ingericht. Het access to finance project, waarbij systeembanken aangemoedigd worden om samen met kredietunies MKB ondernemers van risicodragend (achtergesteld) vermogen, c.q. zekerheden te voorzien, zodat daarna bankfinanciering mogelijk wordt, heeft enkele verwijzingen opgeleverd. De belangstelling van de banken wordt kenbaar gemaakt via onze landingspagina, die hiertoe op onze website is ingericht (https://www.kredietunierotterdam.nl/acces-to-finance/https://bit.ly/2D3QaKd). Uit recent onderzoek blijkt dat 60% van door krdietunies verstrekte kredieten stapelfinancieringen betreft met banken. Tot het einde van het eerste kwartaal is door Common Bond kredietunies nu ruim € 11,2 miljoen uitgezet, iets meer dan per eind 2018.

Op 10 april a.s. vindt de bespreking plaats in de Tweede Kamer over de toekomstige financiering van kredietunies in Nederland (antwoord op de motie Amhaouch), in het kader van het Algemeen Overleg over de begroting van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Charles Jansen, onze Bestuursadviseur kredieten, behandelt MKB kredietaanvragen uit gebieden waar nog geen Common Bond kredietunies werkzaam zijn. Ook ondersteunt hij de kredietcommissies van leden bij lastige of complexe kredietaanvragen. Hij houdt een register bij, waaruit blijkt dat Kredietunie Nederland sinds 2015 voor een bedrag van (cumulatief) €57.038.500,- heeft afgehandeld (geholpen en doorverwezen, gestapeld met banken, ondergebracht bij Qredits en/of particuliere investeerders). Voor 2017 was dat: €17.833.000,- voor 2018: €17.010.000-, voor het eerste kwartaal 2019: €945.000,-. De meeste aanvragen worden in het tweede kwartaal van ieder jaar gedaan.

Nieuws van Kredietunies

Kredietunie Eemsregio u.a.(voorzitter Fred Bagnay, opgericht 10 pril 2014). De (bijna) oudste Kredietunie van Nederland is jong. Kredietunie Eemsregio bestaat nog maar vijf jaar, toch is dat jubileumpje aanleiding voor een borrel op 1 april. De club heeft impact gehad, vindt het bestuur. Er zijn, met een totaalkrediet van circa een miljoen euro, ongeveer 25 banen behouden dan wel gecreëerd, maar daar gaat het niet alleen om. ,,Leefbaarheid in de regio is van zeker zo groot belang, net als het sociale aspect’’, vindt Fred Bagnay, de voorzitter van de coöperatie. ,,Iedere baan die er verdwijnt, ieder bedrijf dat er niet komt of sluit zorgt dat er huizen en panden leeg komen te staan. En mensen die op straat komen hebben amper wat te besteden.’’
Delfzijl De (bijna) oudste Kredietunie van Nederland is jong. Kredietunie Eemsregio bestaat nog maar vijf jaar, toch is dat jubileumpje aanleiding voor een borrel op 1 april. De club heeft impact gehad, vindt het bestuur.
Bouke Nielsen Er zijn, met een totaalkrediet van circa een miljoen euro, ongeveer 25 banen behouden dan wel gecreëerd, maar daar gaat het niet alleen om. ,,Leefbaarheid in de regio is van zeker zo groot belang, net als het sociale aspect’’, vindt Fred Bagnay, de voorzitter van de coöperatie. ,,Iedere baan die er verdwijnt, ieder bedrijf dat er niet komt of sluit zorgt dat er huizen en panden leeg komen te staan. En mensen die op straat komen hebben amper wat te besteden.’’ We verkopen geen verzekeringen of andere zaken. Er is helderheid’

Bart Taminiau
Lid ledenraad
Voorzitter Kredietunie Regio Tilburg

Kwartiermaker Huis van de Financiering at Midpoint Brabant

De Toekomst van Kredietunies in Nederland

Het op- en inrichten van een kredietunie kost gemiddeld anderhalf tot twee jaar; feitelijk komt het neer op het oprichten van een klein bankje, met alle integriteits-, governance en compliance facetten die daar volgens de wet Toezicht Kredietunies (WtK) bij komen kijken. Kredietunie Nederland heeft deze processen steeds nauwgezet doorlopen, daar tijd en geld in geïnvesteerd, met name in toolkits.

Het vinden van geschikte projectleiders is naast het vinden van subsidies voor de opstartkosten bij Provincies en Gemeenten de grootste beperkende factor. Sinds begin 2014 heeft KN bij elkaar 41 kredietunies opgericht. Er zijn thans 48 prospects (kunnen binnen een periode van twee jaar worden opgericht) en 125 suspects. Common Bond kredietunies hebben per einde van 2018 in totaal voor ruim € 11 miljoen aan kredieten verstrekt (vorig jaar was dat € 8 miljoen), de gemiddelde kredietgrootte bedroeg € 80.000,-, er werd voor 455 FTE werkgelegenheid geschapen (vorig jaar in totaal 364). Dat is ongeveer 4,5 FTE per verstrekt krediet van € 100.000,-. Bij Credit Unions in de VS bedraagt deze ratio 1 FTE op iedere $ 100.000,- verstrekt krediet. Kredietunie Nederland is “not for profit” en staat en valt met de inzet van vrijwilligers. Begin volgend jaar viert Kredietunie Eemsregio u.a. haar eerste lustrum met thans 51 leden en 25 van de 53 kredietaanvragen gehonoreerd, voor in totaal ruim € 900.000,-. Er werden 35 arbeidsplaatsen geschapen.

De Common Bond
Bij het bouwen van een Common Bond gaat het om de bereidheid van de leden tot lotsverbondenheid en het opofferen van een deel van de beschikkingsbevoegdheid over hun spaargeld. Zij storten hun spaargeld in een gemeenschappelijke kas om vandaar uit krediet te verlenen en rendement en risico te delen. De beschikking over de besteding van dat spaargeld wordt daarmee overgedragen aan de kredietcommissie, het bestuur en uiteindelijk van de Algemene Leden Vergadering (ALV).

Binnen de ALV geldt: “one member, one vote”, dus onafhankelijk van de individuele bijdrage van een lid, heeft het toch maar één stem. Dat MKB ondernemers bereid zijn obligaties van een kredietunie te kopen, veronderstelt meer dan loutere rendements-oriëntatie. Ondernemers zijn over het algemeen bereid om het eigen belang ondergeschikt te maken aan het algemeen belang van de kredietunie. Het veronderstelt een zeker empathie met andere ondernemers, die op zichzelf een goed plan hebben, maar geen financiering kunnen vinden. Voor kredietnemende leden heeft het krediet opeens een gezicht. Zeker omdat er geen krediet verstrekt wordt zonder coach (één van de geldgevende leden), vertegenwoordigt het gezicht van de coach, het gezicht van de leden van de kredietunie. Dit elkaar kunnen (blijven) kennen is een waarborg tegen falen van kredietnemers. Immers alle leden van de kredietunie hebben er belang bij dat een krediet-nemend lid niet failliet gaat, hun spaargeld is “at stake”. Uit een weloverwogen eigenbelang zijn zij bereid om hun kennis, ervaring en netwerken met het krediet-nemend lid te delen.