Aan Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer der Staten-Generaal.
Datum 12 februari 2018
Referentie BR2682
Betreft: Algemeen overleg Ondernemen en Bedrijfsfinanciering d.d. 14 februari 2018

Geachte leden van de Vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat,
Op woensdag 14 februari spreekt u over de financiering van het Nederlandse bedrijfsleven. Banken staan ook in 2018 klaar om hun rol te pakken in de financiering van de economie over het gehele spectrum: van mkbfinanciering tot grootschalige investeringen in de transities waar Nederland voor staat, zoals de energietransitie en digitalisering. Het bedrijfsleven staat er weer beter voor. Banken willen de natuurlijke partner van ondernemers zijn én blijven bij het realiseren van hun ambities. Waar banken zelf niet (geheel) kunnen financieren, past het in deze rol ook dat banken ondernemers wijzen op complementaire of alternatieve vormen van financiering.
Financiering van het mkb.
K
redietverlening
aan ondernemers is en blijft een van de kerntaken van banken. Banken zijn prudenter in de financiering van het mkb geworden, maar voor valide plannen van ondernemers is bancaire financiering beschikbaar. De afgelopen jaren signaleren banken een trend dat het mkb zich conservatiever is gaan financieren en haar schuldpositie terugbrengt. Uit cijfers van DNBgebaseerd op rapportages van banken, is op te maken dat de totale kredietverlening in Nederland aan mkbbedrijven de afgelopen jaren is afgenomen, tot een niveau van EUR 121,8 miljard. De afname is sterker wat betreft het rekeningcourant gedeelte (gerelateerd aan werkkapitaal) dan wat betreft leningen (gerelateerd aan investeringen). De indruk van de banken is dat ondernemers investeringen vaker financieren met ingehouden winst en eigen vermogen. Banken zien aan de aanbodzijde geen beperking. Banken geven aan ruimte op de balans en voldoende liquiditeit te hebben om krediet te verlenen aan mkbbedrijven.

003653_nvb-brief-bedrijfsfinanciering-d-d-12-februari-2018