Partners

Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB)  Kredietunie Nederland is door de SBB erkend als leerbedrijf voor beroepsonderwijs voor het bedrijfsleven. Beroepsonderwijs en bedrijfsleven werken samen in SBB om studenten de beste praktijkopleiding te geven met uitzicht op een baan. SBB verricht daarnaast een aantal wettelijke taken voor het middelbaar beroepsonderwijs en het bedrijfsleven, zoals het erkennen en begeleiden van leerbedrijven, het onderhouden van de ‘kwalificatiestructuur mbo en het verzorgen van informatie over de arbeidsmarkt, beroepspraktijkvorming en doelmatigheid van het opleidingsaanbod. Ook adviseert SBB de ministers van OCW en EZ over de aansluiting van het beroepsonderwijs op de arbeidsmarkt. Met SBB is er één loket en één werkwijze voor leren in de praktijk. SBB staat voor een optimale mix van online dienstverlening en persoonlijk contact. De thema’s zijn: investeren in kwaliteit, positioneren van producten en diensten, doelmatig werken en versterken van de samenwerking tussen beroepsonderwijs en bedrijfsleven op landelijk, sectoraal en regionaal niveau.

De Coöperatie Expert

De Coöperatie Expert biedt persoonlijk advies, heldere documenten en snelle oprichting bij onze notaris. Al meer dan 400 tevreden groepen zijn geholpen door één van onze negen specialisten op het gebied van samenwerken en coöperaties. Er is altijd iemand bij jou in de regio. Zij werken zelf ook samen in onze eigen coöperatie en zijn actief betrokken in verschillende commerciële en maatschappelijke initiatieven door heel Nederland. Voor elk type coöperatie heeft de Coöperatie- expert een duidelijke aanpak om snel tot een goede structuur te komen. Voor ondernemers, zorgverleners, duurzame energie, gebiedsontwikkeling en voor het bevorderen van participatie.

Voor de financiering van coöperatieve initiatieven kijken we naar nieuwe financieringsvormen. We werken op dit gebied ook graag samen met de Nederlandse Vereniging van Kredietunies.

experian

Experian is de toonaangevende informatieleverancier voor het leveren van data en analytische instrumenten aan klanten wereldwijd. De organisatie helpt ondernemingen om kredietrisico’s te beheersen, fraude te voorkomen, marketing-instrumenten gericht in te zetten en de besluitvorming te automatiseren. Daarnaast helpt Experian ook consumenten met het verschaffen van inzicht in hun kredietwaardigheid en credit score, en door hen te beschermen tegen identiteitsfraude. Bij Experian werken ongeveer 17.000 mensen in 40 landen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Dublin Ierland. 

Dankzij de omvangrijke kennis van personen, markten en economieën kan Experian helpen bij het werven van klanten en het ontwikkelen en beheren van klantrelaties.

Experian ondersteunt de kredietunies aangesloten bij de Vereniging van Kredietunies in Nederland bij hun krediet-risicomanagement door het uitvoeren van kredietwaardigheidschecks en uitgebreide verhaals- of kredietrapporten, waarmee individuele kredietaanvragen worden getoetst, als ook door het monitoren van verstrekte kredieten.

finan

Finan, powered by Topicus is marktleider op het gebied van software oplossingen voor het managen van risicoaspecten in het zakelijke- en consumptieve kredietverleningsproces, gericht op ketenintegratie. Met 20 jaar ervaring in credit risk management heeft Finan Topicus innovatieve software ontwikkeld voor banken, financiële instellingen, accountants en adviseurs, zoals: Zakelijke kredietverlening, een modulaire oplossing voor het managen van credit risk aspecten van een zakelijke kredietportfolio, zoals prognose, rating, pricing, waardering en benchmarking. Retail Banking, een web-based mid- en backoffice om snel een kredietbank in te kunnen richten, met de mogelijkheid om te integreren met de scoring engine van Finan om risico’s van een klant te kunnen bepalen. SBR, platformoplossingen om banken, accountants en ondernemers aan te sluiten op SBR (Standard Business Reporting) en digitaal aanleveren van verantwoordingsinformatie te realiseren.

Finan Topicus wil samen met VKN tegemoet komen aan de groeiende behoefte van MKB ondernemers om nieuwe alternatieve financieringsbronnen te vinden voor uitbreiding van hun bedrijf, om investeringen te kunnen blijven doen en daarmee de werkgelegenheid in Nederland te helpen bevorderen.

Fonds1818

Fonds 1818 is een vermogensfonds dat maatschappelijke projecten steunt in de regio Delft, Zoetermeer, Den Haag, Leiden, Duin- en Bollenstreek en tussenliggende gemeenten. Het fonds komt voort uit een fusie tussen de Nutsspaarbank te ‘s-Gravenhage en de VSB Bank in 1992. Fonds 1818 is een jong vermogensfonds met oude wortels. De basis werd gelegd aan het einde van de 18de eeuw. Toen werd de Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen opgericht. In 1818 stichtte de Haagse afdeling van ’t Nut, de Nutsspaarbank te ‘s Gravenhage. Na de fusie tussen de Nutsspaarbank en de VSB Bank werd een bedrag in aandelen gestort in een stichting met als doel het ondersteunen van maatschappelijke projecten: het VSB Fonds Den Haag e.o. In 2001 veranderde deze stichting haar naam in Fonds 1818.

Fonds 1818  en de Vereniging van Kredietunies in Nederland zijn een samenwerking aangegaan om kredietunies in het werkgebied van Fonds 1818 mogelijk te maken en daarmee de financiering van MKB ondernemers en de werkgelegenheid van het MKB in deze regio te bevorderen.

IMK

Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (IMK), is een private onderneming met een maatschappelijke missie. De weg naar ondernemerschap wordt steeds vaker erkend als weg naar duurzaam financiële zelfstandigheid en daarmee als instrument voor sociale zekerheid. Door het inbrengen van kennis, ervaring, methoden en technieken werkt het IMK aan de professionalisering van ondernemerschap en daarmee aan een hogere overlevingskans van Nederlandse ondernemingen. Het huidige IMK is ontstaan vanuit de maatschappelijke doelstelling rondom de wederopbouw van het naoorlogse Nederland.  Ruim 300 Nederlandse gemeenten maken gebruik van de dienstverlening van het IMK.  IMK heeft een sterke uitgangspositie voor het maatschappelijk debat over de rol van de overheid bij het stimuleren van ondernemerschap, het ontwerp van het sociale vangnet voor ondernemers, en het stimuleren van ondernemerschap als het meest duurzame instrument voor uitstroom vanuit uitkering of outplacement. 

IMK en VKN werken samen om via het opzetten van kredietunies een alternatieve financieringsbron te scheppen voor MKB ondernemers die een crisis met behulp van  Bbz regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) overleefd hebben en die hetzij als geldgevend lid kunnen optreden, hetzij zelf een kredietbehoefte hebben, bijvoorbeeld voor vervangings- of groei-investeringen of financiering werkkapitaal.

NPEX
NPEX is de MKB beurs van Nederland en zorgt ervoor dat effecten (aandelen en obligaties) gemakkelijker, sneller en goedkoper verhandeld worden, met maximale transparantie en toegankelijkheid voor zowel beleggers als bedrijven. Een laagdrempelige beurs zodat beleggers elkaar onderling gemakkelijk kunnen vinden. NPEX en de Vereniging van Kredietunies in Nederland werken samen om het bewaren en verhandelen van vermogenstitels van kredietunies te faciliteren en om daarmee de kredietverlening aan MKB ondernemers te bevorderen en het uitzicht op groei te vergroten.
De ambitie van OnePlanetCrowd is:  Onze missie is om de uitdagingen waarvoor we staan samen met ondernemingen en investeerders op te lossen. Daarom bouwen wij al vanaf 2012 aan een game-changing community. We brengen innovatieve ondernemingen en toekomstgerichte investeerders samen om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. VKN en OPC constateren dat ondernemers een toenemende behoefte aan nieuwe financieringsbronnen hebben en dat samenwerking tussen professionele aanbieders steeds relevanter wordt om ondernemers en MKB bedrijven beter en passender aanvullende financieringen te kunnen verstrekken.
Onze Leden kunnen een toevloed aan leden en kredieten op een goede wijze kanaliseren en OPC kan vanuit eigen toegesneden bestanden middelen en contacten werven, waarmee ze samen met de kredietunies een invulling kunnen geven aan de uiteindelijk verstrekking. Middels deze samenwerking wordt het voor de aangesloten kredietunies mogelijk om ook separaat te participeren in door One Planet Crowd geëntameerde kredieten/leningen, indien die voldoen aan de specifieke kredietvoorwaarden van de betreffende kredietunie. https://www.oneplanetcrowd.com/nl/s/general
Social Enterprise

Social Enterprise NL is het landelijk platform dat sociale ondernemingen vertegenwoordigt, verbindt en ondersteunt. Doel is om de sector van social enterprises in Nederland te versterken en zo de maatschappelijke invloed van deze bedrijven te vergroten. Social Enterprise NL heeft een maatschappij voor ogen waarin rechtvaardigheid en duurzaamheid vanzelfsprekend zijn. Wij willen zoveel mogelijk social enterprises in Nederland verbinden en stimuleren en een beweging in gang te zetten. We zien daarbij voor onszelf een rol weggelegd als booster-initiatief om de social enterprise sector verder te vergroten, te versterken, te professionaliseren en bekender te maken bij een groot publiek. Als landelijk platform dat social enterprises ondersteunt en verbindt, zet Social Enterprise NL de komende jaren in op het creëren van een aantal randvoorwaarden die verdere groei van social enterprises in Nederland stimuleren. 

Social Enterprise NL en de Vereniging voor Kredietunies in Nederland (VKN) werken samen om bij VKN aangesloten kredietunies te stimuleren het sociale weefsel in hun stad, regio of branche te verstevigen, gemeenschapszin en lotsverbondenheid te bevorderen en daarmee MKB ondernemers een alternatieve en duurzame nieuwe financieringsbron te bieden, naast het reguliere bankkrediet, m.a.w. ruimte te bieden om bewust en maatschappelijk te ondernemen.

Start Foundation

 Start Foundation kwam voort uit Start Uitzendbureau, dat zich ook al sterk maakte voor doelgroepen waarvoor de banen niet voor het opscheppen liggen. Toen het uitzendbureau in 2002 aan USG werd verkocht, leverde dat ook het bronkapitaal op voor de activiteiten van Start Foundation. Daaruit komt zo’n 4 miljoen euro per jaar om deze kwetsbare doelgroepen meer werk en kansen te geven en om drempels weg te nemen op de arbeidsmarkt. Start Foundation ziet het als haar missie om te komen tot een arbeidsmarkt waar iedereen welkom is die kan en wil werken.  Daarom komt Start Foundation met ideeën en oplossingen om de drempels op de arbeidsmarkt weg te nemen voor groepen die nu nog steevast achter het net vissen bij hun zoektocht naar werk. Maar ze zorgen er ook voor dat er banen behouden blijven en erbij komen voor mensen die er veel langer dan gemiddeld over doen om een baan te vinden.

Start Foundation en de Vereniging van Kredietunies in Nederland werken samen om ondernemers die daarvoor in aanmerking komen een financiering te bieden, die hen normaliter niet ter beschikking staat. Start Foundation wil daarvoor een co-financieringsfaciliteit bieden, waardoor kredietunies ruimere mogelijkheden krijgen bij hun kredietverlening, ook aan ondernemers die in een kwetsbare positie verkeren.

De common bond”, de kern van iedere kredietunie is daarbij voor Start Foundation en voor de Vereniging van Kredietunies in Nederland van essentieel belang.  

Unive

Univé, opgericht in 1794, is een coöperatieve verzekeraar die werkt als vereniging zonder winstoogmerk. Klanten van Univé zijn in de meeste gevallen ook lid van de vereniging. Naast de hoofdvestiging in Zwolle kent Univé een netwerk van 22 zelfstandige regionale afdelingen met in totaal circa 150 vestigingen. Zowel de centrale organisatie als de regionale kantoren hebben ieder een eigen directie (van het verzekeringsbedrijf) en een bestuur (van de vereniging). De regionale vestigingen zijn onderlinge waarborgmaatschappijen die regionaal opereren. Univé telt ongeveer 2.800 medewerkers: circa 1.000 bij de centrale vestigingen en ongeveer 1.800 bij de circa 150 regionale Univé-vestigingen. Verspreid over heel Nederland heeft Univé heeft circa 1,3 miljoen leden.

Univé en de Vereniging van Kredietunies in Nederland (VKN) zijn een samenwerking aangegaan om kredietunies en kredietunie-initiatieven op het gebied van relatiebeheer, ontwikkeling van de organisatie en back-office diensten te ondersteunen.

Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de individuele leden van de regionale Univé’s en van bij  de VKN aangesloten kredietunies met elkaar te verbinden.

HVR-group
Wij zijn het communicatiebureau nieuwe stijl. We helpen organisaties zélf communicatief te worden. Communicatieve organisaties zijn beter in staat in te spelen op hun omgeving. Ze kunnen anderen in beweging brengen en snel zelf in actie komen als de omstandigheden dat vragen. Ze zijn duurzaam verbonden met al hun relaties, op alle niveaus. Ze begrijpen hun stakeholders daardoor beter. En worden beter door hen begrepen. Communicatieve organisaties zijn aantoonbaar succesvoller. Wij helpen onze opdrachtgevers dit te bereiken. “Communiceren doe je ook met je oren”: www.hvrgroup.nl