Ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf zijn steeds vaker aangewezen op non-bancaire financiering, zoals factoring en crowdfunding. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) bracht recent de markt van alternatieve financieringsvormen in kaart. Uit dat onderzoek komt onder andere naar voren dat aan alternatieve financiering risico’s kunnen kleven voor kleine ondernemers.

19 april 2021 | Door redactie 

Mede als gevolg van strenge eisen aan bancaire financiering gaat de aandacht van kleine ondernemers steeds meer uit naar non-bancaire financiering. Hoewel alternatieve financieringsvormen duidelijk voorzien in een behoefte, zijn grote nadelen dat deze niet vallen onder toezicht en ook niet zonder risico zijn voor de kleine ondernemer. Zo hebben eenmanszaken en zzp’ers vaak maar beperkte financiële kennis en niet altijd de middelen om goed advies in te winnen. De ondernemer lijkt vooral zelf te moeten bepalen of zijn financieringsbehoefte verantwoord is. Ook staat de ondernemer vaak persoonlijk garant, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Mogelijkheden voor bescherming

Betere zelfregulering en meer zelfredzaamheid van de kleine ondernemer bieden vermoedelijk onvoldoende uitkomst, blijkt uit het rapport Verkenning non-bancaire mkb-financiering (pdf). Daarom is het volgens de toezichthouder wenselijk dat beleidsmakers en de sector ook kijken naar andere beschermingsmogelijkheden voor kleine ondernemingen, zoals een maximale kredietvergoeding en een uniforme kostenmaatstaf. Door dit laatste wordt de markt van non-bancaire financiering transparanter en kunnen aanbieders beter met elkaar worden vergeleken.

Trends vertalen naar risico’s

Volgens de AFM is er meer onderzoek nodig om te bepalen of dergelijke maatregelen noodzakelijk en proportioneel zijn. De AFM is daarvoor niet de aangewezen partij vanwege het ontbreken van een wettelijk mandaat. De AFM beperkt zich nu tot het delen van observaties. De toezichthouder ziet het als haar taak om trends in de financiële markt in kaart te brengen en te vertalen naar mogelijke risico’s.

https://www.rendement.nl/financiering/nieuws/alternatieve-financiering-risico-voor-kleine-ondernemer.html