Logo Rijksoverheid

Nieuwe wetten en regels worden steeds vaker van tevoren voorgelegd aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf om te toetsen of ze werkbaar en uitvoerbaar zijn. Inmiddels zijn er al 29 van deze zogenoemde ‘mkb-toetsen’ georganiseerd in samenwerking met brancheverenigingen MKB-Nederland en Ondernemend Nederland (ONL). Van de eerste toetsen die zijn uitgevoerd is inmiddels gebleken dat die in zeven gevallen hebben geleid tot aanpassing van de wet- en regelgeving; in drie gevallen is besloten tot heroverweging of intrekking van de voorgestelde maatregelen.

Dit is een van de uitkomsten van de Voortgangsrapportage ‘Merkbaar betere regelgeving en dienstverlening voor bedrijven – December 2020’ die vandaag door staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat (EZK) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Met dit beleidsprogramma werkt het kabinet samen met ondernemers aan moderne regelgeving zonder onnodige kosten en belemmeringen. Het kabinet kiest met deze regeldrukaanpak voor actieprogramma’s per ministerie gericht op merkbare regeldrukvermindering.

Staatssecretaris Mona Keijzer (EZK): “Dit kabinet wil minder regeldruk voor ondernemers. Niet alleen in cijfers en percentages – we willen dat ondernemers dit daadwerkelijk in de praktijk van alledag gaan merken. Daarom gaan we steeds meer met mkb’ers in gesprek en nemen we hen als norm bij het beoordelen van nieuwe wet- en regelgeving op werkbaarheid. Dat leidt tot betere maatregelen waar uiteindelijk iedereen iets aan heeft: hoe meer ons mkb kan ondernemen, hoe meer banen en inkomsten dat ons land oplevert. We hebben hiermee een stevige basis gelegd waar volgende kabinetten op verder kunnen bouwen.”

60 knelpunten opgelost

In het hele programma zijn in gesprek met ondernemers, betrokken brancheorganisaties en departementen sinds 2018 tot nu toe zo’n 60 knelpunten en maatregelen opgelost en afgerond. Het gaat dan niet alleen om nieuwe regels, maar ook om het wegnemen van belemmeringen in bestaande regels. Ingrepen variëren van de vereenvoudiging van wet- en regelgeving en het aanpakken van procedures bij toezichthouders tot het verbeteren van de informatievoorziening voor ondernemers.

Een voorbeeld: Prijswaarneming in winkels vraagt geen tijd meer van ondernemers

Het CBS verzamelde tot en met 2019 handmatig prijzen van een groot aantal producten en diensten. Daarmee berekent het de consumentenprijsindex (CPI), een belangrijke indicator van de inflatie. Maandelijks gingen meer dan 100 interviewers van het CBS op pad om prijzen van producten in 7000 winkels te noteren. Vanaf 1 januari 2020 verzamelt het CBS de gegevens digitaal en hoeven de winkeliers geen interviewers meer te ontvangen. Dat scheelt hen tijd en moeite. Het CBS is het eerste statistische bureau in de eurozone dat helemaal stopt met winkelwaarneming.

Jaarlijkse scan om regeldruk blijvend te kunnen verbeteren

Het aanpakken van regeldruk blijft een aandachtspunt. Er wordt daarom jaarlijks een scan uitgevoerd van merkbare regeldruk bij ondernemers. Daarbij wordt niet alleen in kaart gebracht op welke terreinen ondernemers regeldruk ervaren, maar vooral ook wat de onderliggende oorzaken zijn. De uitkomsten van deze jaarlijkse scan worden gebruikt om het gesprek met overheden en ondernemers aan te gaan en eventuele nieuwe knelpunten aan te pakken.

Download het rapport