Alternatief aanbod voor MKB-financiering
Het MKB is voor zijn financiering erg afhankelijk van enkele Nederlandse grootbanken. Ook heeft het Nederlandse MKB zich teveel met vreemd vermogen gefinancierd. Daarom is het goed om de deur open te zetten voor alternatievefinanciers en alternatieve (meer risicodragende) financieringsvormen. Dit neemt niet weg dat het bankwezen ook in het nieuwe financieringslandschap een belangrijke rol moet blijven spelen bij de financiering van het MKB. In dit verband is relevant dat de ECB beleid heeft aangekondigd ter vergroting van de bancaire kredietverlening aan het bedrijfsleven, waaronder het MKB. Banken kunnen bij een speciaal loket (TLTRO) goedkoop bij de ECB lenen mits zij deze middelen gebruiken voor bedrijfsfinanciering…

Een eerste mogelijkheid is te verkennen waarom MKB-financiering in Nederland voor nieuwe toetreders momenteel niet aantrekkelijk is.

In de tweede plaats is het van belang dat ook alternatieve aanbieders kunnen toetreden
tot de markt van MKB-financiering. Het CPB wijst in dit verband op belemmerende
regelgeving, waardoor bijvoorbeeld crowd funding en kredietunies in Nederland moeilijk
van de grond komen.

SER Rapport financiering-MKB 011014