Dinsdagmiddag 18 november gaf SER-voorzitter Mariëtte Hamer samen met Guusje Dolsma (VNO-NCW/MKB-Nederland) en Chris Driessen (FNV) een toelichting op het rapport Verbreding en versterking financiering mkb aan de Vaste Kamercommissies van Economische Zaken en Financien. Er waren zeven Kamerleden aanwezig: Agnes Mulder (CDA), Kees Verhoeven (D66), Ed Groot (PvdA), Jan Vos (PvdA), Erik Ziengs (VVD), Aukje de Vries (VVD) en Sharon Gesthuizen (SP), die de vergadering voorzat.

Mariëtte Hamer constateerde dat er diverse rapporten zijn verschenen over de financieringsproblematiek van het mkb, maar dat deze in tegenstelling tot het SER-rapport niet ingaan op de rol van marktfalen. Het gaat hierbij vooral om enerzijds het feit dat de transactiekosten van een klein krediet naar verhouding hoog zijn en om anderzijds het gebrek aan informatie: over kleine bedrijven is weinig bekend. Financiers moeten dus relatief hoge kosten maken en bij kleine bedrijven zijn die kosten niet of nauwelijks terug te verdienen. De SER pleit daarom voor nieuwe financiers en financieringsvormen en voor het beter en breder benutten van een gestandaardiseerd boekhoudsysteem.
Guusje Dolsma sloot zich hierbij aan. Haar organisatie heeft een kredietdesk opgericht, een ‘financiële ANWB’ voor het mkb, die ondernemers helpt bij het aanvragen van financiering.
Chris Driessen gaf aan dat het mkb de FNV nauw aan het hart ligt. Zestig procent van de werknemers werkt namelijk in het mkb. Hij vond het heel belangrijk dat de knelpunten worden opgelost; de overheid kan daarbij een belangrijke rol vervullen.

Vervolgens stelden de Kamerleden uiteenlopende vragen. Deze gingen onder meer over de informatievoorziening, het oligopolie van de vier grote banken in Nederland, de vraag of er een permanent overheidsinstrument nodig is voor de kredietverlening van het mkb en de verschillen met andere landen. Wat de laatste vraag betreft, lichtte Mariëtte Hamer toe dat de binnenlandse vraag in Nederland veel harder is geraakt dan in Duitsland; voor veel kleine ondernemers komt daar bij dat ook de waarde van het onderpand is afgenomen door de daling van de huizenprijzen. Ook vond zij dat marktfalen voor het allerkleinste mkb permanente voorzieningen vanuit de overheid rechtvaardigen, zoals de Borgstelling MKB Kredieten (BMKB) en inzet om informatieknelpunten op te lossen. Zij beaamde dat nu vaak zwakke bedrijven om krediet vragen. Dat is voor een deel cyclisch bepaald. Maar als een bedrijf geen bestaansrecht heeft, dan moet het geen financiering krijgen, vond zij.

SER-Analyse knelpunten-financiering-mkb-3 SER Naar een nieuw financierinslandschap-financiering-mkb-4 SER-Naar een nieuw financieringslandschap-financiering-mkb-5

Het hele raport is te lezen op:

http://www.ser.nl/nl/publicaties/overige/2010-2019/2014/financiering-mkb.aspx