Minister Dijsselbloem van Financiën heeft vrijdag het Besluit toezicht kredietunies gepubliceerd in het Staatsblad. Hierin zijn onder meer de regels voor de integriteit, solvabiliteit van deze nieuwe geldschieters vastgelegd.

http://bit.ly/1NBvdzH 

§ 2.4d. Uitoefenen van bedrijf van kredietunie

Artikel 31l
 • 1.De gegevens, bedoeld in artikel 2:54p, tweede lid, van de wet zijn:

  • a.een opgave van de naam, het adres, het telefoon- en faxnummer en het emailadres van de kredietunie;

  • b.een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

  • c.indien de kredietunie is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;

  • d.indien aanwezig, een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

  • e.een opgave van activiteiten die de kredietunie voornemens is te verrichten;

  • f.gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 3:8 van de wet is bepaald met betrekking tot de deskundigheid van de personen die het dagelijks beleid bepalen;

  • h.gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan hetgeen ingevolge artikel 3:9 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de personen die het beleid bepalen of mede bepalen of onderdeel zijn van een orgaan dat belast is met toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken;

  • i.een beschrijving van het voorgenomen beleid met betrekking tot de integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:10, eerste lid, van de wet;

  • j.een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 3:16 van de wet;

  • k.een beschrijving van de inrichting van de bedrijfsvoering met betrekking tot de beheerste en integere bedrijfsuitoefening, bedoeld in artikel 3:17, eerste lid, van de wet; en

  • l.bescheiden waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid van de wet en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de wet en liquiditeit, bedoeld in artikel 3:63, eerste lid, van de wet blijken.

 • 2.De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel f, zijn:

  • a.een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;

  • b.een curriculum vitae;

  • c.een opgave van de relevante diploma’s;

  • d.een kopie van een geldig identiteitsbewijs; en

  • e.een opgave van referenten.

 • 3.De gegevens, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, zijn:

  • a.een opgave van de naam, de geboortedatum, de geboorteplaats, nationaliteit, het privé-adres, het telefoon- en faxnummer, het emailadres en de functie;

  • b.een kopie van een geldig identiteitsbewijs;

  • c.gegevens met betrekking tot de antecedenten, bedoeld in de bijlage bij dit besluit; en

  • d.een opgave van referenten.

 • 4.Het eerste lid, onderdeel g, is niet van toepassing ten aanzien van personen wier betrouwbaarheid voor de toepassing van de wet door een toezichthouder reeds is vastgesteld.